Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Prośba o złożenie oferty na: „Wykonanie usługi budowlanej polegającej na osuszeniu zawilgoconych fundamentów i ścian budynku II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Termin składania ofert 22.03. 2012 r godzina 10.00
Zapytanie OfertoweStarostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Wykonanie usługi budowlanej polegającej na osuszeniu zawilgoconych fundamentów i ścian budynku II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 – budynek wpisany do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod nr A-1094/635”.
Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert 22.03. 2012 r godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 22.03.2012 r godzina 10.30Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
(Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:starosta wołomiński, data: 12.03.2012 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 16.03.2012 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.32Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
16.03.2012 r., godz. 14.15Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5141 razy.