Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie

termin składania ofert do 30.01.2012 r. do godz. 16.00
Zmiany dokonano w dniu 26.01.2012 r.Zamawiający wprowadza zmiany do istotnych postanowień umowy, polegające na:
1. wykreśleniu zapisu w § 5 ust. 4: „22.500,00 zł brutto” i dodanie zapisu w tym samym paragrafie: „18.000,00 zł brutto”
W załączniku Zamawiający udostępnia Istotne Postanowienia Umowy wraz z naniesionymi zmianami.Zmianę dokonano w dniu 25.01.2012 r. Zamawiający wprowadza zmiany do opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy, polegające na:
1. wykreśleniu zapisu „w następujący sposób”
2. dodaje zapisu: „Zamawiający dodatkowo zleca wykonanie następujących badań:”
3. wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy § 1 ust. 2 pkt. a zapisu: „RTG klatki piersiowej”
4. wykreślenie zapisu w § 5 ust. 2: „ma obowiązek uzgodnienia każdorazowo z Zamawiającym zakresu oraz ceny usługi”
5. naniesienie zapisu w § 5 ust. 2: „powiadamia każdorazowo Zamawiającego o zakresie i cenie badań”

W załączniku Zamawiający udostępnia Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Istotne Postanowienia Umowy wraz z naniesionymi zmianami.


ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie.I.ZAMAWIAJĄCY:

Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05 – 200 Wołomin
Strona internetowa: www.powiat-wolominski.pl
E-mail: wok@powiat-wolominski.pl
Tel./fax. (22) 787-43-03 w.100 / 776-50-93

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie zgodnie art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy tj.:
a) badań wstępnych,
b) badań okresowych,
c) badań kontrolnych,
d) badań kierowców,
oraz wydawania orzeczeń do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
Zakres diagnostyki do badań oraz wydawania zaświadczeń określonych w ust. 1 pkt. B,
ustalono na podstawie oferty wykonawcy w następujący sposób:
a) zakres diagnostyki dla pracowników administracyjno – biurowych: morfologia, mocz – badania ogólne, cholesterol całkowity, RTG klatki piersiowej, kobiety dodatkowo mammografię lub USG i cytologię oraz dodatkowe wskazane przez lekarza medycyny pracy,
b) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych: diagnostyka jak w punkcie a) oraz diagnostyka wskazana dodatkowo przez lekarza medycyny pracy ze względu na charakter wykonywanej pracy.
c) Osoby kierujące pracownikami: diagnostyka jak w punkcie a) oraz dodatkowo cholesterol HDL i EKG.

UWAGA!!!
RTG klatki piersiowej, mammografia i cytologia – po wyrażeniu chęci poddania się tym badaniom przez pracownika.


III. ZAKRESEM ŚWIADCZEŃ OBJĘCI BĘDĄ:

1. Kandydaci do pracy w Starostwie Powiatowym w Wołominie – wg potrzeb,
2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie, gospodarstw pomocniczych, dyrektorzy szkół podległych Starostwu oraz jednostek podległych – wg potrzeb.

UWAGA!!!
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPEWNIENIA SKIEROWANYM PRACOWNIKOM DOSTĘPU DO W/W USŁUG POZA KOLEJNOŚCIĄ LUB PO USTALENIU TERMINU ORAZ GODZINY PRZYJĘCIA.


IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę oferenta,
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3. Termin związania ofertą: 14 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
4. Oferta (załącznik 1) oraz wzór umowy (załącznik 2) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
5. Wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.

UWAGA!!!
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, widniejące w dokumencie o działalności (KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
W ofercie należy podać ceny netto i brutto niżej wymienionych usług. Zamawiający przewiduje, że w 2012 roku około 70 osób będzie objętych badaniami okresowymi i kontrolnymi.


W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYKONANIA BADAŃ LUB KONSULTACJI NIE UWZGLĘDNIONYCH W ZAPYTANIU WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK UZGODNIENIA KAŻDORAZOWO Z ZAMAWIAJĄCYM ZAKRESU ORAZ CENY USŁUGI.

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie” w terminie do dnia 30.01.2012 r. do godz. 16.00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pokój nr 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wok@powiat-wolominski.pl , lub faksu na numer (22) 776-50-93.


2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie, sala konferencyjna, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31.01.2012 r., a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone dnia 31.01.2012 o godz. 1500 na stronie internetowej pod ogłoszeniem zapytania ofertowego.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone.
5. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI.OCENA OFERT:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.
2. Podczas wyboru oferty Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę wysokość wynagrodzenia – 100%.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi najniższą cenę w porównaniu do innych złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

VII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty w terminie ustalonym w pkt. VI.1.
2. Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
IV. KONTAKT ORAZ INFORMACJE DODATKOWE:
Osoba kontaktową oraz udzielającą dodatkowych informacji udziela Pani Marzena Bańka, tel. (22 787-43-03 w.128)

V. ZAŁACZNIKI:
1. Oferta – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Obowiązujący cennik usług medycznych


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 24.01.2012 r., godz. 10.39
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.33Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
26.01.2012 r., godz. 15.00Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.01.2012 r., godz. 14.18Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.01.2012 r., godz. 13.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.01.2012 r., godz. 13.04Katarzyna RutkowskaEdycja strony
24.01.2012 r., godz. 10.39Katarzyna RutkowskaEdycja strony
24.01.2012 r., godz. 10.39Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5702 razy.