Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego pn. Biały Orlik” (marka: Industrial Frigo, typ: GBAV 480/Z/X).

Termin składania ofert: 25.11.2011r. godzina 10.00
Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego pn. Biały Orlik” (marka: Industrial Frigo, typ: GBAV 480/Z/X).

Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85; tel/fax (22) 776-27-53

Termin składania ofert: 25.11.2011r. godzina 10.00


Termin otwarcia ofert: 25.11.2011r. godzina 10.30


Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
(Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)
6. Kosztorys ofertowy szczegółowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 15.11.2011 r., godz. 12.53
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.34Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
15.11.2011 r., godz. 13.19Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.11.2011 r., godz. 12.53Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4984 razy.