Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zaprasza do złożenia oferty na: Sporządzenie 45 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, położonych w obrębie 5-50-01, gmina Zielonka, celem ustalenia opłaty za przekształcenie prawa

termin składania ofert: 18.11.2011 r. godzina 10.00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zaprasza do złożenia oferty na:

Sporządzenie 45 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, położonych w obrębie 5-50-01, gmina Zielonka, celem ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
18.11.2011r. godzina 10.00
Termin otwarcia ofert:
18.11.2011r. godzina 10.30


Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptuję(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 3).

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych.
(Załącznik Nr 4).

6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).
Wszystkie załączniki wskazane powyżej znajdują się na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl.
Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, tel. (22) 787 30 10 wew. 104.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 10.11.2011 r., godz. 16.10
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.35Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
10.11.2011 r., godz. 16.11Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.11.2011 r., godz. 16.10Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4402 razy.