Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oznaczeń użytków gruntowych w działce nr 202 położonej w obrębie 0053, 5-10 Marki oraz działkach nr 3 , 53/1 położonych w obrębie 0051, 5-08 Marki , dotyczących obszaru zabudowanego i zurbanizowanyc

Termin składania ofert: 03.10.2011 r. godz. 12.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na wykonanie:

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oznaczeń użytków gruntowych w działce nr 202 położonej w obrębie 0053, 5-10 Marki oraz działkach nr 3 , 53/1 położonych w obrębie 0051, 5-08 Marki , dotyczących obszaru zabudowanego i zurbanizowanych terenów niezabudowanych , w celu prawidłowego zapisu w ewidencji gruntów i budynków.

Akta prowadzonego dotychczas postępowania obejmującego dokumenty prawne i techniczne dotyczące powyższych nieruchomości są dostępne do wglądu w pokoju nr 17 Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
03. 10.2011r godzina 1100

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 , kancelaria lub ul. Powstańców 8/10, kancelaria , 05-200 Wołomin
Oznakowanie koperty:
- dane oferenta ( nazwa, siedziba)
„ Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna – działka nr 202 , obręb 5-10 Marki oraz działki nr 3, 53/1 , obręb 5-08 Marki”

Termin otwarcia ofert:
03.10.2011r godzina 1200


Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do składania ofert
2. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych - poświadczona za zgodność z oryginałem
3. Formularz oferty ( załącznik nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 Prawa zamówień publicznych ( załącznik nr 2)
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków ( załącznik nr 3)
6. Istotne postanowienia umowy ( załącznik nr 4)
W sprawie zamówienia informacji udziela Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie , ul. Powstańców 8/10, Tel. ( 022) 787-30-10 wew. 102.
Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 22.09.2011 r., godz. 12.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.10.2011 r., godz. 09.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2011 r., godz. 09.44NieznanyZmiana przynależności strony
22.09.2011 r., godz. 12.47NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4460 razy.