Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do aktualizacji operatu ewidencyjnego zakresie oznaczeń użytków gruntowych w działce nr 2/2 położonej w obrębie 0024, 02-01 Ząbki.

Termin składania ofert: 03.10.2011 godz. 12.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na wykonanie:

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do aktualizacji operatu ewidencyjnego zakresie oznaczeń użytków gruntowych w działce nr 2/2 położonej w obrębie 0024, 02-01 Ząbki.

Opracowanie ma na celu wykazanie oznaczeń użytków gruntowych w działce nr 2/2 z obrębu 02-01 Ząbki z uwzględnieniem opracowania KERG 031.2.01-15/2004.

Termin składania ofert:
03. 10.2011r godzina 1200

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 , kancelaria lub ul. Powstańców 8/10, kancelaria , 05-200 Wołomin
Oznakowanie koperty:
- dane oferenta ( nazwa, siedziba)
„ Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna – działka nr 2/2 z obrębu 02-01 Ząbki”.

Termin otwarcia ofert:
03.10.2011r godzina 1300


Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do składania ofert
2. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych poświadczona za zgodność z oryginałem )
3. Formularz ofert ( załącznik nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 Prawa zamówień publicznych ( załącznik nr 2)
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków ( załącznik nr 3)
6. Istotne postanowienia umowy ( załącznik nr 4)

W sprawie zamówienia informacji udziela Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie , ul. Powstańców 8/10, tel. (022) 787-30-10 wew. 102.

Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 22.09.2011 r., godz. 12.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.10.2011 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2011 r., godz. 09.43NieznanyZmiana przynależności strony
22.09.2011 r., godz. 12.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4542 razy.