Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Remont dachu szatni w Zespole Szkół w Tłuszczu

Termin składania ofert: 16.08.2011 godz. 10.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na; „Remont dachu szatni w Zespole Szkół w Tłuszczu”


Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert;: 16.08.2011r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 16.08.2011r. godzina 10.30


Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa. Zadawanie pytań odbywa się drogą oficjalną e-mail lub fax: – wpr@powiat-wolominski.pl
fax: (22) 776-19-40

Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.08.2011 r., godz. 14.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.08.2011 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.08.2011 r., godz. 13.41NieznanyZmiana przynależności strony
08.08.2011 r., godz. 14.09NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4417 razy.