Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na; „Remont trzech pokoi w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3”

Termin składania ofert; 10.08.2011r. godzina 10.30
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się
z prośbą o złożenie oferty na; „Remont trzech pokoi w budynku Starostwa Powiatowego
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3”
Miejsce składania ofert ; Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert; 10.08.2011r. godzina 10.30

Termin otwarcia ofert; 10.08.2011r. godzina 10.35Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
(Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa. Zadawanie pytań odbywa się drogą oficjalną e-mail lub fax: – wpr@powiat-wolominski.pl fax: (22) 776-50-93Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 05.08.2011 r., godz. 15.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.08.2011 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.08.2011 r., godz. 13.40NieznanyZmiana przynależności strony
08.08.2011 r., godz. 08.55NieznanyEdycja strony
05.08.2011 r., godz. 15.17Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4851 razy.