Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie projektu placu zabaw zgodnie z programem „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Specjalnych w Markach

Termin składania ofert: 21.06.2011 godz. 10.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na; „Wykonanie projektu placu zabaw zgodniez programem „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Specjalnych w Markach ”

Miejsce składania ofert ; Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert; 21.06.2011r. godzina 10:00

Termin otwarcia ofert; 21.06.2011r. godzina 10:30


Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.06.2011 r., godz. 14.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.07.2011 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2011 r., godz. 12.02NieznanyZmiana przynależności strony
17.06.2011 r., godz. 10.05Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.06.2011 r., godz. 14.50NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5120 razy.