Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wymiana drzwi garażowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie

Termin składania ofert: 14.06.2011 r. godz. 10.00
Zapytanie Ofertowe
Starostwo Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się
z prośbą o złożenie oferty na; „Wymianę drzwi garażowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3”
Miejsce składania ofert ; Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: 14.06.2011r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 14.06.2011r. godzina 1030


Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.06.2011 r., godz. 14.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.06.2011 r., godz. 09.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.06.2011 r., godz. 09.17NieznanyZmiana przynależności strony
07.06.2011 r., godz. 14.58NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4999 razy.