Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Dróg Powiatowych zaprasza do złożenia oferty na: „Rozbudowę Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Geodetów o łącznej długości 1.837 mb”

Termin składania ofert: 27.05.2011 r. godzina 11:00
Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego (w branży drogowej) nad realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Geodetów o łącznej długości 1.837 mb”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski (w branży drogowej) nad robotami przy „Rozbudowie Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Geodetów o łącznej długości 1.837 mb”.
Zakres nadzoru inwestorskiego obejmować będzie:
1) zapoznanie się z treścią umowy nr 032.65.2011 z dnia 09 maja 2011 roku pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót,
2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzenia zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, dokumentacją projektową i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Normami Technicznymi,
3) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności,
4) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania,
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę,
7) weryfikację kosztorysów na roboty dodatkowe i zamienne pod względem kompletności zawartości,
8) udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy,
9) udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji,
10) czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WDP pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.
Termin składania ofert: 27.05.2011 r. godzina 11:00
Termin otwarcia ofert: 27.05.2011 r. godzina 11:15


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień budowlanych (Złącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o udziale w komisjach gwarancyjnych (Załącznik Nr 3).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 25.05.2011 r., godz. 13.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.06.2011 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2011 r., godz. 12.41NieznanyZmiana przynależności strony
25.05.2011 r., godz. 15.48Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.05.2011 r., godz. 15.48Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.05.2011 r., godz. 13.43Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4794 razy.