Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Ochrona fizyczna obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie: 1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, 3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.

Ogłoszenie zamieszczono: 19.01.2018 r.
Data składania ofert: 29.01.2018 r., godz. 11.00
Data otwarcia ofert: 29.01.2018 r., godz. 11.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, krajowy numer identyfikacyjny 1326934400000, ul. ul. Prądzyńskiego 3, 05200 Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7874301,03,04 w. 152, e-mail, faks 22 7765093. Adres strony internetowej (URL): www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.powiat-wolominski.pl

Wymagane jest przesłanie ofert w postępowaniu w sposób: w zamkniętej kopercie
Adres:
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 pokój nr 4 (kancelaria)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczną obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie:
1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1,
2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3,
3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.

Numer referencyjny: SPW.272.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ochrona fizyczną obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie:
1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1,
2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3,
3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.

II.4) Główny kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku otwarcia nowej siedziby.
II.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania zamówienia:
1) Zagościniec ul. Asfaltowa 1 – od dnia 01.02.2018r. do dnia 31.12.2019r.
2) Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 - od dnia 01.02.2018r. do dnia 31.12.2019r.
3) Wołomin ul. Powstańców 8/10 - od dnia 01.02.2018r. do dnia 31.12.2019r.

II.7) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
koncesja na prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej budynku.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się odpowiednim ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
- Wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom wskazanym w przedmiocie zamówienia.
- warunek zostanie spełniony, w przypadku, gdy zamówienie będzie realizowane przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed pływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, gdy wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem;
- upoważnienie do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/osoby, których uprawnienie do dokonywania tej czynności niw wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5:
1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem z wolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- koncesja na prowadzenie działalności;
- dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
- wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym do wodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

UWAGA ZMIANA z dn. 25.01.2018 r.

- wykaz osób poniżej 50 roku życia skierowanych do realizacji zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: procedura zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie,
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena
50
Termin płatności FV
Pracownicy poniżej 50 roku życia 10
40
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, zmiana umowy w przypadku otwarcia nowej siedziby.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.4.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/01/2018, godzina: 11:00,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź (25.01.2018)

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Zestawienie ofert

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Kazimierz Rakowski, data: 19.01.2018
Wprowadził:Sylwia Perzanowska, data: 19.01.2018 r., godz. 13.30
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 02.11.2021 r., godz. 13.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2021 r., godz. 13.43Emilia PłachetkoAktualizacja przetargu
02.11.2021 r., godz. 13.42Emilia PłachetkoAktualizacja przetargu
02.11.2021 r., godz. 13.42Emilia PłachetkoAktualizacja przetargu
02.11.2021 r., godz. 13.41Emilia PłachetkoAktualizacja przetargu
02.11.2021 r., godz. 13.39Emilia PłachetkoAktualizacja przetargu
02.11.2021 r., godz. 13.33Emilia PłachetkoAktualizacja przetargu
02.11.2021 r., godz. 13.33Emilia PłachetkoAktualizacja przetargu
02.11.2021 r., godz. 13.32Emilia PłachetkoAktualizacja przetargu
02.11.2021 r., godz. 13.31Emilia PłachetkoAktualizacja przetargu
16.02.2018 r., godz. 13.05Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.01.2018 r., godz. 12.10Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
25.01.2018 r., godz. 15.05Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
25.01.2018 r., godz. 09.03Wioleta RolekAktualizacja przetargu
25.01.2018 r., godz. 09.02Wioleta RolekAktualizacja przetargu
25.01.2018 r., godz. 09.01Wioleta RolekAktualizacja przetargu
19.01.2018 r., godz. 13.31Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
19.01.2018 r., godz. 13.30Sylwia PerzanowskaDodanie przetargu

Strona oglądana: 1628 razy.