Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV – 102/07

w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 29.02.2008r. Nr 25, poz. 943)
Uchwała Nr XIV – 102/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe


Na podstawie art. 28 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Uchwala się rodzaje wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, a także wysokości nagród oraz zasady i tryb ich przyznawania, z uwzględnieniem osiągnięć sportowych ( załącznik nr 1 ).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na cele określone w ust. 1 będzie określana corocznie w dziale 926, rozdziale 92695 budżetu Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV – 102/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród, i wyróżnień przyznawanych za wysokie osiągnięcia sportowe.


§ 1

Zawodnikom indywidualnym, zawodnikom wchodzącym w skład drużyn sportowych, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym posiadającym licencję zawodnika, jak i nieposiadającym tej licencji, oraz trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w uzyskaniu tych osiągnięć przez zawodników, działającym w klubach sportowych a także w ramach stowarzyszeń kultury fizycznej mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.


§ 2

1. Prawo ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie mają zawodnicy, którzy:
1) zakwalifikowali się i wzięli udział we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi co najmniej wojewódzkiej lub,
2) tworzą drużynę sportową w sportach zespołowych, która zakwalifikowała się i wzięła udział we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi co najmniej wojewódzkiej.
2. Zawodnicy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać stałe zameldowanie na terenie Powiatu Wołomińskiego.
3. Nagrodę i wyróżnienie mogą otrzymać trenerzy i działacze sportowi zasłużeni w uzyskaniu przez zawodników wysokich osiągnięć, o których mowa w ust.1.


§ 3

1. Ustala się następujące rodzaje nagród i wyróżnień:
1) nagrody pieniężne:
a) dla zawodników indywidualnych w wysokości do 1500zł,
b) dla drużyn w wysokości do 2000zł,
c) dla trenera, lub działacza sportowego w wysokości do 1000zł,
2) nagrody rzeczowe o wartości do 1000zł.
3) wyróżnienia:
a) Tytuł i Puchar Sportowca Roku Powiatu Wołomińskiego przeznaczony dla zawodników,
b) Puchar Starosty Powiatu Wołomińskiego dla trenera lub działacza sportowego za osiągnięte przez prowadzonego przez niego zawodnika wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2. Wyróżnienia i nagrody rzeczowe mogą być przyznawane łącznie z nagrodą pieniężną.


§ 4

1. Starosta Powiatu Wołomińskiego przyznaje nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 3, kierując się względami określonymi w § 2 załącznika.
2. Starosta Powiatu Wołomińskiego może przyznać nagrodę i wyróżnienie z własnej inicjatywy lub na wniosek wnioskodawcy w szczególności klubu sportowego i organizacji sportowej.
3. Wnioski o nagrodę lub wyróżnienie są opiniowane przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
4. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 3 mogą być przyznane za to samo osiągnięcie tylko jeden raz w roku.


§ 5

1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia można składać przez cały rok kalendarzowy w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3.
2. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) cofnięcia go przez wnioskodawcę,
2) rezygnacji kandydata z ubiegania się o wyróżnienie lub nagrodę, bądź śmierci kandydata,
3) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w wyznaczonym 14 dniowym terminie.


§ 6

Wzór tytułu i Pucharu Sportowca Roku oraz Pucharu Starosty Powiatu Wołomińskiego ustali Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 09.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 09.37Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.07Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5056 razy.