Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej kładki pieszo - rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa, 200 m

Oferty należy składać do 18.03.2019 r. do godz. 12.00, w kancelarii Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul.Prądzyńskiego3
NIP:125-09-40-609
REGON: 0132609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: 22-777-47-79


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej kładki pieszo - rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza w ciągu drogi powiatowej nr 4325 W wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres opracowania projektu obejmuje odcinek o długości około 200 mb.


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
W ramach tego zamówienia ma zostać sporządzona dokumentacja projektowa dla inwestycji pod następującą nazwą:
Rozbudowa/budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4325W (ul.Stylowa) wraz z przebudową chodnika na odcinku od ronda w Postoliskach do przepustu.
Inwestorem zadania jest zarządca drogi: Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
W związku z powyższym wszelkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zezwolenia i decyzje wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla realizacji niniejszego zamierzenia Jednostka Projektowa uzyskuje dla zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
1.1. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) opracowanie koncepcji przeprawy pieszo-rowerowej nad rowem, przy istniejącym przepuście; w tym min. propozycję zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne), oraz opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego- 1 egz. w wersji papierowej w formacie A3;
b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego;
c) wypisy z ewidencji gruntów aktualne na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie inwestycji (nie starsze niż 30 dni) - 1 egz.;
d) dokumentację geotechniczną wymaganą prawem w zakresie przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunkująca uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – w ilości 4 egz.,
e) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej –projekt budowlany w ilości 5 egz. i projekt wykonawczy w ilości 3 egz.;
f) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – projekt budowlany w ilości 5 egz. i projekt wykonawczy w ilości 3 egz.;
g) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ( w oparciu o § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 oraz z 2016 r. poz. 314)) – w ilości 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia;
h) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)), przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie – w ilości po 3 egz.,
i) opracowanie specyfikacji technicznych (ogólnych i szczegółowych) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 3 egz.,
j) uzyskanie przez Jednostkę Projektową w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności,
k) ustalenie granic pasa drogowego przed przystąpieniem do sporządzania mapy do celów projektowych,
l) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej,
m) Jednostka Projektowa ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego,
n) kserokopie lub skany przesłane drogą elektroniczną wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji,
o) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 1, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych,
p) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
q) Nadzór autorski sprawowany będzie odpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego,
r) Jednostka Projektowa przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta umowa,
Wymienione powyżej egzemplarze opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszą być wykonane zgodnie z wzorami określonymi przez Zamawiającego. Projekty wykonawcze powinny być sporządzone w formacie rysunku nieprzekraczającego rozmiaru A3. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST, XLSX).
UWAGA ! Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę należy wykonać po jej zatwierdzeniu i opieczętowaniu przez odpowiednie Urzędy w tym organ wydający.
Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu oryginały uzgodnień decyzji, pozwoleń dotyczące uzgodnienia rozwiązań technicznych projektu wraz z pierwszym egzemplarzem dokumentacji. Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Jednostkę Projektową rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.

1.2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej Jednostka Projektowa w ramach zamówienia:
a) zaprojektuje ciąg pieszo-rowerowego w śladzie istniejącego chodnika w ciągu drogi klasy Z;
b) zaprojektuje kładkę pieszo-rowerową w ciągu projektowanego ciągu pieszo-rowerowego;
c) zaprojektuje wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 8 cm;
d) zaprojektuje wzmocnienie nawierzchni w tych miejscach, gdzie nawierzchnia utraciła swoją nośność, Zamawiający wskaże te miejsca na etapie projektowania;
e) zaprojektuje odwodnienie drogi poprzez zastosowanie rowów przydrożnych lub kanalizacji deszczowej;
f) zaprojektuje przebudowę kolidujących mediów takich, jak woda, gaz, energetyka, teletechnika, kanalizacja sanitarna z projektowaną inwestcją.
Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.
2. KOD CPV: 71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje następujące terminy związane z realizacją zadnia:
a) Kompletną dokumentację projektową wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie należy wykonać i oddać w terminie do dnia 30 marca 2020 r.
b) Decyzję o pozwoleniu na budowę należy dostarczyć do dnia 5 czerwca 2020 r.
c) Oferent w ofercie określi termin wykonania koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) oraz koncepcji stałej organizacji ruchu, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy oraz nie może być krótszy niż 15 dni od podpisania umowy
4. WARUNKI PŁATNOŚCI
Rozliczenie umowy nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) wniesienie wadium w wysokości: 1 500,00 (tysiąca pięciuset złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form:
- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium do postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej kładki pieszo - rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza w ciągu drogi powiatowej nr 4325 W wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
b) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, na czas wykonywania przedmiotu umowy, tj. do dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.
Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisania umowy.
c) przedstawienie wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Usługi wskazane w wykazie powinny odpowiadać swoim rodzajem i zakresem usługom wskazanym w przedmiocie zamówienia, min.:
- wykonanie co najmniej 1 dokumentacji składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego budowy, przebudowy, rozbudowy lub odbudowy drogi, skrzyżowania w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej Z (przynajmniej jeden wlot musi być drogą kategorii powiatowej),
- uzyskanie na podstawie tej dokumentacji ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co najmniej jednej inwestycji drogowej na drodze kategorii publicznej minimum klasy Z
d) prowadzenia działalności gospodarczej
6. WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów wraz z ofertą:
a) potwierdzenie wniesienia wadium
b) wykazu usług
c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
I kryterium: Cena za wykonanie zadania – 60 punktów
Cenę należy ustalić, jako cenę brutto w oparciu o przedstawiony formularz ofertowy.
W ramach kryterium "Cena za wykonanie zadania" porównywane będą ceny brutto za cały zakres zamówienia wynikające z oferty.
Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:
Najniższa cena oferty
PC = --------------------------------------- x 60
Cena badanej oferty
II kryterium: Czas opracowania koncepcji – 40 punktów
Punktacja za „Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 15 dni, ale nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy)”. W ramach tego kryterium porównywane będą okresy wykonania koncepcji zaproponowane przez Jednostki Projektowe.
Najkrótszy okres opracowania koncepcji (w dniach)
PT = ------------------------------------------------------------------------- x 40
Badany okres opracowania koncepcji (w dniach)
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełni wszystkie warunki postawione w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = PC + PT
gdzie:
PC - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
PT - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Opracowanie koncepcji”

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do 18.03.2019 r. do godz. 1200, w kancelarii Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres wskazany powyżej.
Oznakowanie oferty powinno być następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
• Oferta na:
,,Wykonanie projektu rozbudowy/budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4325W (ul. Stylowa) wraz z przebudową chodnika na odcinku od ronda w Postoliskach do przepustu.”
Nr sprawy SPW.273.42.2019
• Z dopiskiem : nie otwierać przed 18.03.2019 r. do godz. 1200

9. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:
Oferty zostaną otwarte w dniu 18.03.2019 r. o godz. 12.15 w Sali Konferencyjnej Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.

10. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:
Anna Zawiślańska a.zawislanska@powiat-wolominski.pl lub wid@powiat-wolominski.pl


11. ZAŁĄCZNIKI:
Formularz oferty – załącznik nr 1
Istotne Postanowienia Umowy – załącznik nr 2
Mapa – załącznik nr 3


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 08.03.2019 r., godz. 12.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 08.03.2019 r., godz. 12.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.03.2019 r., godz. 12.36Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2599 razy.