Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe dotyczące wycinki krzaków przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec, kancelaria, do dnia 15.10. 2018 r. godzina 13.00
SPW.273.212 .2018.KK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Prace związane z wycinką krzaków w pasie dróg powiatowych”.

Łącznie 31,7 kilometrów

Krzaki porastają pas drogowy fragmentami ( nie stanowią ciągłości) odcinki po kilkadziesiąt lub kilkaset mb po jednej lub dwóch stronach drogi. Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się w terenie z zakresem prac dokonać tzw. oględzin, lustracji. W tabeli przedstawiono Nr dróg powiatowych, długości ciągów drogowych przy których należy przeprowadzić wycinkę, i uporządkować teren.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec, kancelaria. do dnia 15.10.2018 r. godzina 13.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
Wycinka krzaków przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego
nie otwierać przed 15.10.2018 r. godz. 13.30

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Zagościniec ul. asfaltowa 1.
Pokój Nr 26, dnia 15.10.2018. o godz. 13.30
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym potencjalnym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Oferty należy złożyć: (Na załączonym druku)
Dołączyć podpisane: istotne postanowienia umowy. (Załącznik Nr 1).


Z up. Zarządu Powiatu Wołomińskiego Andrzej Nocoń

Podpis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 05.10.2018 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 05.10.2018 r., godz. 15.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2018 r., godz. 15.18Beata MizerskaEdycja strony
05.10.2018 r., godz. 15.18Beata MizerskaEdycja strony
05.10.2018 r., godz. 15.12Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 3038 razy.