Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na malowanie okien od zewnątrz w ZSO Radzymin w ramach bieżącej konserwacji budynku

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12:00, 04.09.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Malowanie okien od zewnątrz w ZSO Radzymin w ramach bieżącej konserwacji budynku”

2. Kod CPV: 45442180-2 .

3. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy.

4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zaś do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 00 16 6942 z adnotacją: Wadium - „Malowanie okien od zewnątrz w ZSO Radzymin”. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
f) Potwierdzenie wpłacenia wadium.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed … (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

9. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 04.09.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 04.09.2018 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.


11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.

12. Załączniki:
a) Obmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.

13. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty polegające na dwukrotnym pomalowaniu okien drewnianych od strony zewnętrznej w starym budynku ZSO w Radzyminie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 26. Zakres robót obejmuje:
Zabezpieczenie okien folią.
Dwukrotne malowanie farbą akrylową białą uprzednio malowanej stolarki okiennej od zewnątrz.
Charakterystyka farby – klasa 1 lub 2; akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi, przeznaczona do stosowania na zewnętrznych powierzchniach drewnianych, dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych, chroniąca drewno przez działaniem promieni UV;
Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę od Zamawiającego na zastosowanie konkretnej farby, która powinna być bardzo dobrej jakości.
Okna o wym. 2,5*1,5 m - szt. 55
Okna - lukarny o wym.1,5*1,5 m - szt. 4
Okna piwniczne o wym. 1,3*1,1 m – szt. 32
Okna z półokrągłymi naświetlami o wym. 2,5 x 2,9 m – szt. 2.

UWAGA - Wykonawca musi doliczyć koszty, które wynikają z wybranego sposobu malowania, np. rusztowania, podnośnik, alpiniści, plecak odrzutowy, helikopter itp.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 28.08.2018 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.08.2018 r., godz. 11.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.08.2018 r., godz. 11.03NieznanyEdycja strony
28.08.2018 r., godz. 10.53NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3036 razy.