Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w ZSE w Wołominie przy al. Armii Krajowej 38

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 02.08.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Roboty remontowe w ZSE w Wołominie przy al. Armii Krajowej 38”

2. Kod CPV: 45214220-8 .

3. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2018 r.

4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zaś do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 00 16 6942 z adnotacją: Wadium - „Roboty remontowe w ZSE w Wołominie przy al. Armii Krajowej 38”. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
f) Potwierdzenie wpłacenia wadium.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed … (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

9. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 02.08.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 02.08.2018 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.


11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.

12. Załączniki:
a) Obmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.

13. Opis przedmiotu zamówienia.
Roboty remontowe do wykonania w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie:
1. Odnowienie zawilgoconych miejsc klatki schodowej.
2. Remont kompleksowy toalety damskiej i męskiej (wymiana płytek podłogowych i ściennych, malowanie, montaż umywalek, ustępów, luster itp.)
3. Malowanie dużej sali lekcyjnej.
4. Wymiana 10 sztuk opraw oświetleniowych LED na budynku.
5. Montaż daszku (Rama stalowa, pokrycie z poliwęglanu) nad bocznym wejściem do szkoły.
6. Remont schodków wejściowych do bocznego wejścia szkolnego (wymiana płytek na płytki klinkierowe).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 19.07.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.07.2018 r., godz. 12.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.07.2018 r., godz. 12.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.07.2018 r., godz. 12.57NieznanyEdycja strony
19.07.2018 r., godz. 12.57NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3364 razy.