Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę: 1500,00 kg bitumicznej masy zalewowej na gorąco do wypełnienia spoin na łączeniach nawierzchni bitumicznych

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria). do dnia 20.06.2018r. godz. 10:00
Zaproszenie do składania ofert

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę: 1500,00 kg bitumicznej masy zalewowej na gorąco do wypełnienia spoin na łączeniach nawierzchni bitumicznych.

Termin realizacji zamówienia 15 dni od podpisania umowy.

Miejsce dostawy masy zalewowej: 05-200 Wołomin, Zagościniec ul. Asfaltowa 1, magazyn WID.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria). do dnia 20.06.2018r. godz. 10:00


1. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: jw.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Dostawa bitumicznej masy zalewowej do wypełnienia spoin na łączeniach nawierzchni bitumicznych na gorąco.” Nie otwierać do godziny 1400

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05-200 Wołomin, Zagościniec ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 26, dnia 20. 06.2018 r. o godz. 1400


4. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

6. Oferty należy składać na załączonym druku „Formularz ofertowy”.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.06.2018 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.06.2018 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.06.2018 r., godz. 11.42NieznanyEdycja strony
06.06.2018 r., godz. 11.42NieznanyEdycja strony
06.06.2018 r., godz. 11.39NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2755 razy.