Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na zmianę lokalizacji 10 sztuk studzienek wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz regulacja wysokości 9 sztuk włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i separatorów, zlokalizowanych w pasie

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria). Do dnia 22.05.2018 r. godz. 10.00
Zaproszenie do składania ofert

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zmianę lokalizacji 10 sztuk studzienek wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz regulacja wysokości 9 sztuk włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i separatorów, zlokalizowanych w pasie DP nr 4311W ul. Świętojańska w Starym Kraszewie.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria). Do dnia 22.05.2018 r. godz. 10:00 koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.


Oznakowanie oferty:

dane oferenta (nazwa, siedziba) oferta- Zmiana lokalizacji 10 sztuk studzienek wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz regulacja wysokości 9 sztuk włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i separatorów, w Starym Kraszewie.
Nie otwierać do godziny 1400 dnia 22.05.2018r.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Miejsce otwarcia ofert:

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
Zagościniec ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 26, dnia 22.05.2018 r. o godz. 14.00

Sesja otwarcia ofert.

• Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
• Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
• Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści

na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.
• Oferty należy składać na załączonym druku „ 0ferta Wykonawcy”.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.04.2018 r., godz. 13.18
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 27.04.2018 r., godz. 13.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.04.2018 r., godz. 13.21Katarzyna RutkowskaEdycja strony
27.04.2018 r., godz. 13.18Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2806 razy.