Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:„Zakup wraz z dostawą 200 ton masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 02.02.2018 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
„Zakup wraz z dostawą 200 ton masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych”
Zakres prac:
Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę do 200 ton masy mineralno-asfaltowej ,,na zimno” do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych. Miejsce dostawy siedziba: Wydział Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1
Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 02.02.2018 r. do godz. 1200
Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w

Oznakowanie oferty następujące:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Zakup wraz z dostawą 200 ton masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych.
nie otwierać przed 02.02.2018 r. godz.1400

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 dnia 02.02.2018 r. godz.1400

Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik nr 1
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie – Załącznik nr 2
3. Zaakceptowane i podpisane Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3
4. Poświadczenie wykonania minimum 3 dostaw w okresie ostatnich 2 lat.
Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Waldemar Jeznach Tel. 22 777 – 47 – 79 lub 22 777 – 47 – 80, 22 777 – 47 – 81, 22 777 – 47 – 82 w. 18

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Druk oferty – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie – Załącznik nr 2
3. Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 30.01.2018 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 05.02.2018 r., godz. 12.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2018 r., godz. 12.56Beata MizerskaEdycja strony
30.01.2018 r., godz. 13.19Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2018 r., godz. 13.07Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2933 razy.