Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do składania ofert na przełożenie kostki brukowej na chodniku i zjazdach w pasie drogi powiatowej Nr 4351W w miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne

Wydział Inwestycji i Drogownictwa, termin składania ofert do 14.11.2017 r. do godz. 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
„przełożenia kostki brukowej na chodniku i zjazdach w pasie drogi powiatowej
Nr 4351W w miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przełożenie kostki brukowej na chodniku i zjazdach
w ciągu drogi powiatowej nr 4351W w miejscowości Zabraniec, gm. Poświętne.
Przełożenie kostki brukowej polegać będzie na wypoziomowaniu chodników wraz z ustawieniem uszkodzonych oporników i podniesieniu kostki na zjazdach uniemożliwiając spływ wody opadowej z drogi na tereny prywatne, poprzez podniesienie kostki 2 cm. powyżej poziomu asfaltu.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :
• robót przygotowawczych,
• robót rozbiórkowych,
• robót ziemnych,
• podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,
• przełożenie chodnika i zjazdów,
• prace wykończeniowe,
• inne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi i Normami Technicznymi.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa pochodzenia osadowego, np. wapieni, dolomitów oraz kruszywa betonowego.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej umownej cenie ryczałtowej.
Oferta powinna zawierać cenę brutto całości zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac poprzez zlecenie robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych w sytuacji zaistnienia okoliczności których nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, na podstawie odrębnej umowy lub aneksu.

Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru załączonego
do dokumentacji przetargowej z faktycznym stanem i warunkami terenowymi.

Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria) do dnia 14.11.2017 r. do godz. 10:00.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„przełożenia kostki brukowej na chodniku i zjazdach w pasie drogi powiatowej
Nr 4351W w miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne”.
nie otwierać przed 14.11.2017 r. godz. 14:15

2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane
do zamawiającego na adres: jw.

3. Osoba do kontaktu Michał Suchta, tel. 797746577

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

5. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A
Pokój nr 6, dnia 14.11.2017 r. godz. 14:15

6. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Skład komisji:
- Michał Suchta
- Waldemar Majewski

7. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.


Należy załączyć:
1. Formularz ofertowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.11.2017 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.11.2017 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.11.2017 r., godz. 15.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 9155 razy.