Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie sieci komputerowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie na potrzeby prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego oraz skonfigurowanie nowego serwera i podłączenie końcówek komputer

Oferty sporządzone według określonych wymagań należy składać do dnia 12.10.2017r. do godziny 12:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38.
Oferta powinna zwierać wycenę prac zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego


Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin


Termin składania ofert: 12.10.2017r. godzina 12.00


Termin otwarcia ofert: 12.10.2017r. godzina 15.00


Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3).
5. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 4).


Podstrony:

• Zapytanie ofertowe
• Załącznik Nr 1- Schemat blokowy instalacji elektrycznej (sala lekcyjna nr 6- zaplecze)
• Załącznik Nr 2- Formularz ofertowy
• Załącznik Nr 3- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
• Załącznik Nr 4- Wzór umowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.10.2017 r., godz. 15.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.10.2017 r., godz. 15.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.10.2017 r., godz. 15.32NieznanyEdycja strony
06.10.2017 r., godz. 15.31NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 9715 razy.