Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na sprzedaż i demontaż urządzeń po nieczynnej wytwórni mas bitumicznych, silosów, stalowych zbiorników na materiały ciekłe, linii technologicznej w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 1200, 16.10.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Sprzedaż i demontaż urządzeń po nieczynnej wytwórni mas bitumicznych, silosów, stalowych zbiorników na materiały ciekłe, linii technologicznej w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1

2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

3. Warunki płatności: Kupujący zapłaci cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Niezwłocznie po zawarciu umowy Sprzedający wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT

4. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 4.

5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Istotne Postanowienia Umowy – załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 5.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na sprzedaż i demontaż urządzeń po nieczynnej wytwórni mas bitumicznych, silosów, stalowych zbiorników na materiały ciekłe, linii technologicznej w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1;
„Nie otwierać przed 16.10.2017r. godzina 12 00”

6. Kryteria oceny ofert: najwyższa cena.

7. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 16.10.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 14.00, 16.10.2017 r., Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin

9. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Mariola Domańska, podinspektor WID.


10. Załączniki:
11. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
12. Istotne Postanowienia Umowy – załącznik nr 3;
13. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 4;
14. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 5.
w załączniku zdjęcia w/w urządzeń .
W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia oraz dostosowania


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.10.2017 r., godz. 11.51
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 06.10.2017 r., godz. 11.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.10.2017 r., godz. 11.51Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 9352 razy.