Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty: opracowania dokumentacji projektowej instalacji oddymiania klatki schodowej w ZSS w Wołominie

termin składania ofert do 31.05.2017 r. do godz. 11.20
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji oddymiania klatki schodowej w ZSS w Wołominie
2. Kod CPV: 71320000-7.
3. Termin realizacji zamówienia: do 14 lipca 2017 roku.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty ustalone na podstawie obmiarów odcinków skropionych dróg, zaś dokument podpisany przez Inżyniera wyznaczonego przez Zamawiającego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
Wykonawca posiada doświadczenie wymagane do wykonania prac projektowych. Poświadczenie, referencje wykonania co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie na łączną kwotę min. 5 000,00 zł brutto.
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
e) Wykaz prac projektowych – załącznik nr 6;
f) Referencje wykonania co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie na łączną kwotę brutto min. 5 000,00 zł.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 11.20, 31.05.2017 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 11.30, 31.05.2017 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3


10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.
11. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;
e) Wykaz prac projektowych – załącznik nr 6;

13. Opis przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany i projekty wykonawcze, a także kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgłoszenie robót do odpowiedniej jednostki lub złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane).

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a)_Dokumentacja projektowa, zawierająca:
• Projekt budowlany. Projekt ma obejmować wszystkie branże, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli będzie wymagane), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej;
• Projekty wykonawcze.
• Opracowanie (jeśli wystąpią kolizje) projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z nową inwestycją - w ilości 4 egz.;
• Przedmiary robót.
b)_Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
c)_Kosztorysy inwestorskie.
d)_Zgłoszenie do odpowiedniego organu lub złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane do zrealizowania robót zawartych w projekcie).

Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) Projektant musi uzyskać wszelkie niezbędne opinie rzeczoznawców, przede wszystkim ppoż, oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego inne wymagane pozwolenia, zgłoszenia, opinie, uzgodnienia umożliwiające realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) Wykonanie badań i ekspertyz koniecznych z punktu widzenia opracowania projektu i wymaganych przez obowiązujące przepisy;
c) Jednostka Projektowa ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
d) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w ust. 3, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
Założenia projektowe:
Istniejącą klatkę schodową (przy windzie, wejście od ul. Miłej) obudować i zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22 (grupa wysokości – niskie) stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Klatka schodowa (przy windzie) w budynku jest zamknięta drzwiami EI 60S tylko na I i II piętrze od starej części szkoły. Drzwi te nie posiadają jednak samozamykaczy i w trakcie kontroli były otwarte. Klatka schodowa nie jest wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Drogi ewakuacyjne, które prowadzą przez tę klatkę nie są zabezpieczone przed zadymieniem.
Projekt będzie obejmować rozwiązania, które zapewnią spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, ujęte w projekcie, należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia zalecana jest wizja lokalna.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 17.05.2017 r., godz. 15.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.05.2017 r., godz. 15.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2017 r., godz. 15.58Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 9188 razy.