Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: „Remont chodnika na ulicy Piłsudski w Ząbkach, gm. Ząbkach”

termin składania dokumentów do dnia 23.09.2014 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
„Remont chodnika na ulicy Piłsudski w Ząbkach, gm. Ząbkach”


Zakres prac:
1. Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów.
2. Rozebranie nawierzchni bitumicznej.
3. Rozebranie istniejącego krawężnika.
4. Uzupełnienie i wymiana istniejącej podbudowy chodników i zjazdów.
5. Wbudowanie nowego krawężnika, obrzeży i oporników.
6. Ułożenie kostki brukowej betonowej na chodnikach i zjazdach.
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót.
Czas realizacji zadania 3 tygodnie od wprowadzenia na teren budowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 23.09.2014 r. do godz. 12.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Remont chodnika na ulicy Piłsudski w Ząbkach, gm. Ząbkach”.
nie otwierać przed 23.09.2014 r. godz. 12.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 23.09.2014r. o godz. 12.15


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru, (Załącznik 2)
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 16.09.2014 r., godz. 15.50
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 16.09.2014 r., godz. 16.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2014 r., godz. 16.04Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.09.2014 r., godz. 15.50Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.09.2014 r., godz. 15.50Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4193 razy.