Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Remont kanału deszczowego oraz chodnika w ul. Wyszyńskiego w Radzyminie

do dnia 03.09.2014 r. do godz. 12.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Remont kanału deszczowego oraz chodnika w ul. Wyszyńskiego w Radzyminie
Zakres prac:
1. Ułożenie rury PEHD lub PP Sn8 fi 600mm
2. Ustawienie krawężników i obrzeży
3. Ułożenie kostki brukowej betonowej
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót.
Czas realizacji zadania 2 tygodnie od wprowadzenia na teren budowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 03.09.2014 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Remont kanału deszczowego oraz chodnika w ul. Wyszyńskiego w Radzyminie”.
nie otwierać przed 03.09.2014 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 03.09.2014r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.Do oferty należy załączyć:
1. Formularz cenowy, (Załącznik 2)
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 27.08.2014 r., godz. 15.43
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 27.08.2014 r., godz. 15.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.08.2014 r., godz. 15.43Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4138 razy.