Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zaprojektowanie i wykonanie przenośnego pomostu kładki dla pieszych o konstrukcji drewnianej o rozpiętości przęsła 15m i szerokości w świetle barier ochronnych 1.5m.

termin składania ofert: do dnia 25.07.2014 r. do godz. 12.00
Zakres prac:

1) Wykonanie projektu wykonawczego podpisanego przez osobę posiadającą uprawnienia w danej specjalności odpowiedniej do przedmiotu zadania.

2) Kładka ma być zaprojektowana na obciążenie tłumem zgodnie z polskimi normami.

3) W oparciu o wykonany i uzgodniony z Zamawiającym projekt, Wykonawca wykona kładkę dla pieszych o konstrukcji drewnianej.

4) Materiał na wykonanie kładki – drewno sosnowe lub świerkowe zabezpieczone środkami ognioochronnymi i grzybobójczymi.

5) Drewno należy jedynie opalić palnikiem gazowym w celu nadania lekko brązowy kolor a następnie polakierować lakierem bezbarwnym. Poręcze heblowane.

6) Długość użytkowa przęsła 15m.

7) Szerokość użytkowa w świetle barier ochronnych min. 1.5m.

8) Możliwość przewiezienia i montażu przy pomocy dźwigu przęsła kładki na ciekach wodnych.

9) Dostarczenie i ustawienie przedmiotu umowy na cieku wodnym w msc. Ossów.
10) Czas realizacji zadania do 8.08.2014r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 25.07.2014 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
Zaprojektowanie i wykonanie przenośnego pomostu kładki dla pieszych o konstrukcji drewnianej o rozpiętości przęsła 15m i szerokości w świetle barier ochronnych 1.5m.
nie otwierać przed 25.07.2014 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 25.07.2014r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz cenowy
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 22.07.2014 r., godz. 14.48
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 22.07.2014 r., godz. 15.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2014 r., godz. 15.50Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 15.50Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 15.44Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 14.56Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 14.53Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 14.48Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4590 razy.