Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Bieżące utrzymanie rowów i przepustów w drodze powiatowej ul. Boryny (nr4311W) we wsi Helenów, gm. Wołomin

termin składania dokumentów dnia 03.04.2014 r. do godz. 12.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Bieżące utrzymanie rowów i przepustów w drodze powiatowej ul. Boryny (nr4311W) we wsi Helenów, gm. Wołomin

Zakres prac:
1. Odtworzenie istniejących rowów drogowych.
2. Usuniecie małych drzew i krzaków z trasy rowu.
3. Oczyszczenie przepustów pod zjazdami.
4. Oczyszczenie wpustów drogowych.

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót.
Czas realizacji zadania 4 tygodnie od wprowadzenia na budowę.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 03.04.2014 r. do godz. 12.00


2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Bieżące utrzymanie rowów i przepustów w drodze powiatowej ul. Boryny (nr4311W) we wsi Helenów, gm. Wołomin.”
nie otwierać przed 03.04.2013 r. godz. 14.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 03.04.2014r. o godz. 14.00


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości: 500 zł
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją:
"Wadium - Bieżące utrzymanie rowów i przepustów w drodze powiatowej ul. Boryny”.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

Zasady zwrotu wadium
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Utrata wadium

1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Potwierdzenie wniesienia wadium


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 26.03.2014 r., godz. 15.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 26.03.2014 r., godz. 15.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2014 r., godz. 15.43Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3898 razy.