Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Prace związane z wycinką drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego oraz pocięciem pnia, konarów i gałęzi o śr. pow.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 12-02-2014r.
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
Prace związane z wycinką drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego oraz pocięciem pnia, konarów i gałęzi o śr. pow. 7cm i transportem drewna do Domu Dziecka w miejscowości Równe, wraz z frezowaniem karp.”

Lp. Gmina Ilość drzew Gatunek drzewa (obwód w cm)
1. Wołomin, ul. Wileńska odc. od ul. Ogrodowej do ronda Jana Pawła II 3 kasztanowiec (129 ,154 , 203 )
2. Radzymin ul. POW od torów kolejowych do ul. Cichej. 7 klon ( 180 ,203 ,163 ,174 ,152 ,162 , 130 )
3 Mokre skrzyżowanie DP nr 4305W z ul. 15 Sierpnia 1 topola kanadyjska ( 245 )
4 Nadma ul. Stara nr 124 1 jesion wyniosły ( 325 )
5. Guzowatka, DP nr 4306W 9 brzoza ( 140 ,50 , 102 ,102 ) lipa ( 160 ,120 ,200 ,127 ) klon ( 110 )
6 Kobyłka, ul. Napoleona (przy stadionie) 1 olsza (163) dwupniowa (120 ,150)
7 Annopol 17 , Gmina Strachówka. 2 topola ( 280 ,310 )
Razem : 24 szt.

Na powyższe drzewa posiadamy decyzje zezwalające na ich wycinkę . Drzewa do wycięcia w terenie oznaczono na pniu czerwonym kółkiem.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 12-02-2014r.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
wycinka drzew przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego
nie otwierać przed 12-02-2014 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój nr 6, dnia 12-02-2014r o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 30.01.2014 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 30.01.2014 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.01.2014 r., godz. 15.04Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2014 r., godz. 15.03Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5049 razy.