Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego pn. Biały Orlik” (marka: Industrial Frigo, typ: GBAV 480/Z/X)

Termin składania ofert: 22.11.2013 r. godzina 10.00
Zapytanie ofertowe


Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego pn. Biały Orlik” (marka: Industrial Frigo, typ: GBAV 480/Z/X).

specyfikacja.pdf (http://zs-wolomin.edupage.org/files/specyfikacja.pdf)

Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85;
tel/fax (22) 776-27-53

Termin składania ofert: 22.11.2013 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 22.11.2013 r. godzina 10.30

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
(Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)
6. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie równie pod uwagę doświadczenie w wykonywaniu wymienionych w ofercie prac – rekomendacje.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.11.2013 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.11.2013 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2013 r., godz. 13.40NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4405 razy.