Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2013 rok.

Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do 30 października 2013 roku do godziny 10.00.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2013 rok.


Aktualizacja ogłoszenia w dn. 11.10.2013r. o poniższe dane:

Suma bilansowa za 2012r - 228 643 292,05
Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 140 710 590 ,29
Liczba zatrudnionych 2012r. -252Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Jednostki Samorządu
Terytorialnego za 2013 rok wraz z dostarczeniem:
- pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- pisemnego raportu z przebiegu badania sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- pożądany termin wykonania badania: 10 maj 2014 rok, pożądany termin oddania raportu
15 maja 2014 r.
- oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostki należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego”

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, i ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

1. Badanie ma być przeprowadzone do 15 maja 2014 roku, ze względu na termin oddania opinii i raportu odstępujemy od badania bilansu skonsolidowanego,

2. W razie konieczności uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Powiatu w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

3. W razie konieczności obecność na sesji Rady Powiatu, na której zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2013 rok, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,


4. Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostki

5. Sprawozdanie finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego składa się z:
- bilansu z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych,

6. liczba jednostek samorządowych: 31, tym 3 osoby prawne (jednostki nie podlegają obowiązkowemu badaniu),

Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
- informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu,
- cena za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
- wskazanie terminu badania sprawozdania,
Miejsce i termin złożenia formularza ofertowego:
Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do 30 października 2013 roku do godziny 10°°.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.


Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Jadwiga Tomasiewicz, Marzena Walczyk – Wydział Finansowy, Tel. 22 776-45-72
pokój nr 2
Załączniki do zapytania:.
- wzór formularza ofertowego
- informacja ogólna o Powiecie


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 01.10.2013 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.10.2013 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2013 r., godz. 11.56NieznanyEdycja strony
11.10.2013 r., godz. 14.55Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.10.2013 r., godz. 11.20Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.10.2013 r., godz. 11.12Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4489 razy.