Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Wymiana podłóg w salach lekcyjnych oraz malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie"

Termin składania ofert: 10.07.2013r. godzina 10.00
Wszyscy Oferenci

W opisie zamówienia

„Wymiana podłóg w salach lekcyjnych oraz malowanie pomieszczeń w
Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38”

wkradł się błąd liczbowy w zdaniu:


JEST
Położenie podłogi typu Tarket o powierzchni 140 m2

POWINNO BYĆ
Położenie podłogi typu Tarket o powierzchni 298 m2Zapytanie Ofertowe


Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wymiana podłóg w salach lekcyjnych oraz malowanie pomieszczeń w
Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38”


Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: 10.07.2013r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 10.07 .2013r. godzina 1030

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 (Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)

Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.07.2013 r., godz. 12.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 09.07.2013 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2013 r., godz. 10.55Katarzyna RutkowskaEdycja strony
05.07.2013 r., godz. 12.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4137 razy.