Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: wykonanie mapy sytuacyjnej z projektowanym podziałem nieruchomości położonej w Warszawie przy Trasie Toruńskiej i ul. Rzepichy

Termin składania ofert: 13 maja 2013r. godzina 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
wykonanie mapy sytuacyjnej z projektowanym podziałem nieruchomości (podział na dwie działki ewidencyjne) położonej w Warszawie przy Trasie Toruńskiej i ul. Rzepichy, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 35/1 z obrębu 4-08-03, w celu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Miejsce składania ofert : Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert: 13 maja 2013r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert: 14 maja 2013r. godzina 13.00

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych (Załącznik Nr 3).
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych (Załącznik Nr 4).
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin, tel. (22) 787 30 10 w. 103.

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.04.2013 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.04.2013 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2013 r., godz. 14.20NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4344 razy.