Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie konserwacji boiska sportowego „Orlik 2012”

Termin składania ofert: 27.03.2013r. godzina 11.00
Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
Wykonanie konserwacji boiska sportowego „Orlik 2012”

Oferta powinna zwierać wycenę podstawowej i kompleksowej konserwacji boiska przy uwzględnieniu prac wskazanych poniżej:


konserwacja podstawowa:
• Oczyszczanie boiska z zanieczyszczeń
• Czesanie oraz bronowanie usuwające brud
• Spulchnianie górnej warstwy wypełnienia – granulatu
• Czyszczenie wypełnienia – granulatu
• Szczotkowanie – odświeżenie i prostowanie pozaginanych i połamanych włókien trawy

konserwacja kompleksowa:
• Oczyszczenie/odkurzenie boiska z zanieczyszczeń/osadów przy pomocy odkurzacza i szczotek rotujących
• Spulchnienie i rozdrobnienie zbitego granulatu w celu rozluźnienia materiału i zapewnienia właściwej pracy systemu drenażowego
• Czyszczenie wypełnienia – granulatu i oddzielenie zanieczyszczeń
• Szczotkowanie murawy szczotkami przeciwbieżnymi w celu oczyszczenia płyty z zanieczyszczeń (typu liście, kamienie, materiał organiczny) oraz równomierne rozprowadzenie oczyszczonego granulatu
• Prostowanie i odświeżenie pozaginanych i połamanych włókien trawy poprzez zaczesanie specjalną szczotką
• Uzupełnienie i równomierne rozprowadzenie świeżego granulatu wg potrzeb (granulat dostarcza wykonawca usługi)
• Ponowne szczotkowanie wyczyszczonej nawierzchni w celu dokładnego i równomiernego rozprowadzenia uzupełnionego granulatu
• Podklejanie nawierzchni
• Czyszczenie boiska poliuretanowego.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85

Termin składania ofert: 27.03.2013r. godzina 11.00

Termin otwarcia ofert: 27.03.2013r. godzina 11.30

Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 (Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)
6. Kosztorys ofertowy szczegółowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.03.2013 r., godz. 16.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.03.2013 r., godz. 16.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.03.2013 r., godz. 16.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4165 razy.