Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie opracowanie zintegrowanej sieci szlaków turystycznych powiatu wołomińskiego w oparciu o walory kulturalne i przyrodnicze.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 listopada 2012 r. do godz. 16.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Opracowanie zintegrowanej sieci szlaków turystycznych Powiatu Wołomińskiego w oparciu o walory kulturalne i przyrodnicze

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie opracowanie zintegrowanej sieci szlaków turystycznych powiatu wołomińskiego w oparciu o walory kulturalne i przyrodnicze.

I. Cel zamówienia:
Opracowanie ma na celu przedstawienie zintegrowanej koncepcji przebiegu tras szlaków turystycznych na terenie powiatu wołomińskiego:
- pieszych
- rowerowych
- kajakowych
z wyszczególnieniem posiadanych zasobów przyrodniczych i kulturalnych.
W założeniu sieć szlaków turystycznych ma wykorzystywać aktualną infrastrukturę
i uwarunkowania komunikacyjne. Sieć w miarę możliwości powinna łączyć się ze szlakami turystycznymi sąsiadujących powiatów. Szlaki mają zostać tak zaprojektowane, aby prowadziły
do głównych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu, z uwzględnieniem miejsc wypoczynkowych np. kąpielisk, miejsc postoju, jak również przebieg szlaków ma być zbieżny
z aktualnie istniejącymi i planowanymi szlakami turystycznymi na terenie powiatu. Powinny uwzględniać projektową na terenie powiatu infrastrukturę komunikacją – drogową i kolejową.
Każdy szlak może być poprowadzony w postaci:
1. tzw. pętli, gdzie start i meta szlaku zbiegają się w jednym miejscu tzw. punkcie „0”;
2. linii, gdzie start i meta mają miejsce w innych punktach, jednakże są to punkty łatwo dostępne komunikacją publiczną.
Przygotowanie przedmiotowego opracowania ma stanowić podstawę fizycznego oznakowania wszystkich szlaków turystycznych w powiecie wołomińskim w latach następnych.
Przy projektowaniu koncepcji tras powinna zostać uwzględniona dostępność do infrastruktury transportowej, bazy noclegowej oraz powinno zostać zaplanowane rozmieszczenie punktów węzłowych na szlakach (tj. punktów przecięcia z innymi trasami i szlakami turystycznymi).

II. W skład koncepcji winny wchodzić takie elementy jak:
1. propozycja oznakowania szlaków turystycznych w powiecie wołomińskim z uwzględnieniem tzw. szlaków priorytetowych (tzw. szlaki kategorii A) oraz tzw. szlaków dodatkowych (tzw. szlaki kategorii B). Ponadto podział ten powinien uwzględnić rodzaj proponowanego szlaku tj. szlaki turystyczno–poznawczy i rekreacyjno–wypoczynkowy;
2. Opisy szlaków [co? gdzie? w jakiej odległości? itp.].
3. Propozycja umiejscowienia punktów przystankowych, tablic informacyjnych, map orientacyjnych, punktów obserwacyjnych, wiat turystycznych, parkingów dla rowerów, itp.;
4. ślady GPS;
5. dokumentacja fotograficzna;
6. dokumentacja techniczna wraz z koncepcją oznakowania szlaków, a także opis
i kategoryzacja powiatowych szlaków turystycznych wraz z mapą w skali 1:50000 w formatach JPG, TIFF; Corel;
7. wygląd oznakowania oraz ilość tabliczek na poszczególnych szlakach;
8. kosztorys rzeczywistego wdrożenia każdego z proponowanych szlaków (oznakowanie, uwzględnienie ewentualnego ustawienia turystycznej infrastruktury itp.).

III. Termin wykonania zamówienia
21 dni od daty udzielenia zamówienia, nie później niż 15 grudnia 2012 r..

IV. Kryteria oceny ofert
1. cena – 80%;
2. ilość opracowanych dokumentów związanych z rozwojem turystyki na poziomie lokalnym (strategie, programy rozwoju produktów turystycznych, programy rozwoju szlaków turystycznych) o wartości powyżej 20.000zł – 20%.

V. Informacje na temat przygotowania oferty
1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem
nr 1 zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz oferty;

VI. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 listopada 2012 r., godz. 16.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem „Oferta na wykonanie zintegrowanej sieci szlaków turystycznych powiatu wołomińskiego w oparciu o walory kulturalne i przyrodnicze”;
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie zintegrowanej sieci szlaków turystycznych powiatu wołomińskiego w oparciu o walory kulturalne
i przyrodnicze”,
3. elektronicznie na adres e-mail j.balcerak-waz@powiat-wolominski.pl

VII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Joanna Balcerak-Wąż,
Wydział Obsługi Zarządu,
e-mail: j.balcerak-waz@powiat-wolominski.pl,
tel. 22 787 43 01,03,04 wew. 123,
fax nr 22 776 53 90.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.11.2012 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.08Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
13.11.2012 r., godz. 13.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4114 razy.