Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego

Termin składania ofert: 26.10.2012 r. do godz. 16.00
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wołominie zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
art. 62 ust. 1 pkt. a.


I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3
05 – 200 Wołomin
Strona internetowa: www.powiat-wolominski.pl
E-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Tel./fax. (22) 787-43-03 w.100 / 776-50-93

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego budynków Starostwa, budynki, w których ma być przeprowadzony przegląd to budynki biurowe.
a) Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli konstrukcyjnej, tj.:
• przeprowadzenie kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowania obiektu obejmuje:
• badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
• sprawdzenie stanu konstrukcji,
• badanie stanu elewacji,
• przegląd pomieszczeń obiektu;
b) Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, tj.:
• badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych typu śmietniki, zsypy itd.,
• badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu ścieków bytowych oraz kanalizacji deszczowej,
• oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska (w tym instalacji wod-kan., c.o. i in.).

2. Przegląd nie obejmuje kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

3. Wykaz poszczególnych obiektów budowlanych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Załącznik zawiera obiekty budowlane znajdujące się w Wołominie przy ulicy:
• ul. Prądzyńskiego 1/3 – powierzchnia użytkowa około 2115,76 m2,
• ul. Powstańców 8/10 – powierzchnia użytkowa około 883,16 m2,
• ul. Legionów 78 – powierzchnia użytkowa około 815,18 m2,
• ul. Kobyłkowskiej 1A – powierzchnia użytkowa około 283,62 m2.

4. Protokóły przeglądu poszczególnych budynków należy dostarczyć w wersji papierowej (1 egz.)
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy w ciągu 14 dni.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) oraz formularzu cenowym (załącznik nr 2).

Oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę oferenta,
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3. Cenę oferowaną jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi.
4. Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
5. Oferta (załącznik 1) oraz formularz cenowy (załącznik 2) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
6. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
7. Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
8. Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach z Urzędem Skarbowym i opłatach do ZUS.
9. Wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Dołączone kserokopie uprawnień zawierające imię, nazwisko oraz numer uprawnienia osób, które będą dokonywać czynności, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

V. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:
1. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w:
• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
• rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania corocznego okresowego przeglądu technicznego budynków Starostwa Powiatowego
w Wołominie”
w terminie do dnia 26.10.2012 r. do godz. 16.00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pokój nr 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl
2. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej pod ogłoszeniem zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi najniższą cenę w porównaniu do innych złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty w terminie ustalonym w pkt. VI.1.
2. Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

IX.INFORMACJE DODATKOWE:
Dodatkowych informacji udziela Pani Urszula Hetmańska (22 787-43-03 w.100)

X. ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularza ofertowego – załącznik nr 1
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie – załącznik nr 3
4. Wzór umowy – załącznik nr 4


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.10.2012 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.09Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
19.10.2012 r., godz. 10.56NieznanyEdycja strony
18.10.2012 r., godz. 12.05NieznanyEdycja strony
18.10.2012 r., godz. 12.04NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5268 razy.