Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu wołomińskiego dla potrzeb wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Termin składania ofert: 16.10.2012r. godzina 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu wołomińskiego dla potrzeb wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej nałożonych na podstawie przepisów ustawy na Starostę Wołomińskiego, a stanowiącej wartościowe oszacowanie wskazanego przedmiotu wyceny (aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego).

Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
16.10.2012r. godzina 12.00
Termin otwarcia ofert:
16.10.2012r. godzina 13.00


Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptacja istotnych postanowień umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych.
(Załącznik Nr 4)
6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 2 lat robót (Załącznik Nr 5).
7. Kopię uprawnień zawodowych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem)


Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 108.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.10.2012 r., godz. 14.53
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.10Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
11.10.2012 r., godz. 14.53NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4351 razy.