Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiat. w Wołominie

Termin składania ofert: 18.06.2011 r. godzina 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego (w branży drogowej) nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej
Nr 4360W (ul. Radzymińskiej) w Wołominie”


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski (w branży drogowej) nad robotami przy „Budowie chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej
Nr 4360W (ul. Radzymińskiej) w Wołominie na odcinku od w km 1+436 (idąc od ulicy Piłsudskiego w Wołominie po stronie prawej) w miejscu zakończenia budowy chodnika w roku 2011, koniec w km 2+617 (przed rondem w msc. Czarna)”.
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm szerokości 1,5 m odsuniętego od jezdni) i szerokości 2,0 m (przyległego do jezdni), zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmować będzie:

1) zapoznanie się z treścią umowy nr .................. z dnia ..................... roku pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót,
2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzenia zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, projektem budowlano-wykonawczym i decyzją pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Normami Technicznymi,
3) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności,
4) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania,
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę,
7) weryfikację kosztorysów na roboty dodatkowe i zamienne pod względem kompletności zawartości,
8) udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy,
9) udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji,
10) czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.


Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 18.06.2011 r. godzina 12.00
Termin otwarcia ofert: 18.06.2011 r. godzina 12.15Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień budowlanych (Złącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o udziale w komisjach gwarancyjnych (Załącznik Nr 3).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.06.2012 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.28Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
14.06.2012 r., godz. 10.04NieznanyEdycja strony
14.06.2012 r., godz. 09.57NieznanyEdycja strony
14.06.2012 r., godz. 09.57NieznanyEdycja strony
14.06.2012 r., godz. 09.55NieznanyEdycja strony
14.06.2012 r., godz. 09.55NieznanyEdycja strony
14.06.2012 r., godz. 09.54NieznanyEdycja strony
14.06.2012 r., godz. 09.53NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4839 razy.