Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2011 rok.

termin składania dokumentów 30 listopada 2011 roku do godziny 15.00
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2011 rok.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Jednostki Samorządu
Terytorialnego za 2011 rok wraz z dostarczeniem:
- pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- pisemnego raportu z przebiegu badania sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- pożądany termin wykonania badania: 15 maj 2012 rok.
- oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostki należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego”

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, i ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Badanie ma być przeprowadzone do 15 maja 2012 roku,
Uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Powiatu w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
Obecność na sesji Rady Powiatu, na której zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2011 rok, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostki,

Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
- Informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu
- cena za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
- wskazanie terminu badania sprawozdania.
Miejsce i termin złożenia formularza ofertowego:
Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do 21 listopada 2011 roku do godziny 15°°.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.
Informację, że ten sam podmiot nie może badać danej jednostki więcej niż przez 3 kolejne lata,
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Jadwiga Tomasiewicz, Barbara Ryszawy – Wydział Finansowy, Tel. 22 776-45-72
pokój nr 2
Załączniki do zapytania:.
- wzór formularza ofertowego
- informacja ogólna o Powiecie

Zmiany do zapytania ofertowegoZmiany dotyczą;

1. Terminu złożenia formularza ofertowego - przedłużony do 30 listopada 2011r,
2. Czy będzie obejmowało sprawozdanie łączne : tak (ze względu na termin oddania
opinii i raportu odstępujemy od badania bilansu skonsolidowanego),
3. Sprawozdanie finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego składa się z:
- bilansu z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego ,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych
jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
4. Liczba jednostek samorządowych: 30 - jednostki nie podlegają obowiązkowemu badaniu.,


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.10.2011 r., godz. 15.48
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.35Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
09.11.2011 r., godz. 13.28Katarzyna RutkowskaEdycja strony
09.11.2011 r., godz. 13.26Katarzyna RutkowskaEdycja strony
09.11.2011 r., godz. 13.26Katarzyna RutkowskaEdycja strony
09.11.2011 r., godz. 13.26Katarzyna RutkowskaEdycja strony
09.11.2011 r., godz. 13.25Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.10.2011 r., godz. 15.48Katarzyna PazioEdycja strony
28.10.2011 r., godz. 15.48Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 5618 razy.