Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: SPORZĄDZENIE MAPY SYTUACYJNEJ Z PROJEKTOWANYM PODZIAŁEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WOŁOMINIE, STANOWIĄCYCH DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 139, 174, 140

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
SPORZĄDZENIE MAPY SYTUACYJNEJ Z PROJEKTOWANYM PODZIAŁEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WOŁOMINIE, STANOWIĄCYCH DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 139, 174, 140 W OBRĘBIE 0018-18, W CELU ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI


Miejsce składania ofert :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
27.09.2011r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert:
27.09.2011r. godzina 10.30


Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).

3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 3)

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22
Prawa Zamówień Publicznych.
(Załącznik Nr 4)

6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 108.


Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 11.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.10.2011 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2011 r., godz. 09.42NieznanyZmiana przynależności strony
15.09.2011 r., godz. 12.30Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 12.25Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 11.03Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 11.01Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4745 razy.