Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

Termin składania ofert" 23.05.2011 r.
działając zgodnie z art.28 a ust. 4 pkt. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje partnerów do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar współpracy partnerskiej:

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.2.1 PO KL, tj.: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cel działania: poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Poddziałanie 7.2.2 PO KL, tj.: Wsparcie ekonomii społecznej
Cel działania: wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach PO KL lub innych funduszy zewnętrznych

Zgłoszenie powinno zawierać:
Informacje dotyczące planowanego wspólnego projektu przygotowane na formularzu aplikacyjnym przewidzianym dla POKL na rok 2011w ramach odpowiedniego Programu –

Działania / Poddziałania zawierające:
1. Krótką koncepcję wspólnego projektu uwzględniającą:
a. cel projektu,
 Wskazanie obszaru zgodności planowanego przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi powiatu wołomińskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2015)
 Wskazanie obszaru zgodności z dokumentami strategicznymi UE
b. opis grupy docelowej i sposób rekrutacji/sposobu dotarcia z działaniami kampanii
c. główne działania
d. sposób zarządzania projektem (ze wskazaniem roli partnerów oraz określeniem roli PCPR)
e. oczekiwane rezultaty i sposób ich mierzenia
f. czas realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia)
g. doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry
h. szacowany budżet planowanego projektu
i. osoby do kontaktów roboczych.
2. Wskazanie potencjalnego źródła dofinansowania: nazwa Programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania.
3. Pisemne oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami na rzecz innych podmiotów publiczno-prawnych.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych.
5. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta.

Kryteria wyboru partnerów:
1. Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
2. Jakość planowanego wspólnego przedsięwzięcia.
3. Adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych.
4. Doświadczenie Partnera w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry.
5. Spójność potencjalnego projektu z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2015.
6. Spójność przedstawionego projektu z kryteriami dostępu oraz Planem Działań dla odpowiedniego poddziałania PO KL lub funduszu zewnętrznego, w ramach którego jest przygotowywany projekt.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że zawrze umowy partnerskie tylko
z podmiotami, których aplikacje zostaną ocenione najlepiej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie uczestniczyć w proponowanym projekcie na zasadzie Partnera. Dokładne określenie ról poszczególnych partnerów w projekcie nastąpi na etapie prac nad ostateczną wersją wspólnego wniosku aplikacyjnego.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów z POKL” najpóźniej do dnia 23 maja 2011 r. do godz. 12.00, osobiście w godzinach 8.00-16:00 w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, tel. 22 776 44 95 w. 109 lub pocztą – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki.

Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być opatrzone aktualna datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność
z oryginałem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.05.2011 r., godz. 11.49
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.06.2011 r., godz. 12.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2011 r., godz. 12.40NieznanyZmiana przynależności strony
12.05.2011 r., godz. 11.49NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4752 razy.