Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Tematy Konkursów dla organizacji pozarządowych ogłoszonych w kwietniu 2009 roku - ze środków PFRON

Data ogłoszenia: 29.04.2009 r.
Uchwała Nr III- 47/2009
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz pkt I Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV-181/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2008 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.04.2009 r., godz. 09.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.04.2009 r., godz. 09.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2009 r., godz. 09.47Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1570 razy.