Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-180/08

w sprawie zmiany Statutów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Powiatowych Środowiskowych Domów Samopomocy
Uchwała Nr XXIV-180/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie zmiany Statutów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Powiatowych Środowiskowych Domów Samopomocy


Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zmienia się Statut Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie, nadany Uchwałą Nr XXXVI – 295 / 06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 czerwca 2006 r., w ten sposób, że:
 pkt 2 w § 11 otrzymuje brzmienie:
„2. Dom korzysta z komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie obsługi prawnej.”
 po pkt 2 w § 11 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu:
„3. Dom prowadzi we własnym zakresie sprawy kadrowe, finansowe, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe, konserwacyjne.”
2. Zmienia się Statut Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, nadany Uchwałą Nr XI – 81 / 07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 września 2007r. w sprawie powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu z późn. zm., w ten sposób, że:
1. pkt 2 w § 11 otrzymuje brzmienie:
„2. Dom korzysta z komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie obsługi prawnej.”
2. po pkt 2 w § 11 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu:
„3. Dom prowadzi we własnym zakresie sprawy kadrowe, finansowe, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe, konserwacyjne.”


§ 2
W treści Statutów, o których mowa w § 1, wyrażenie „Starosta Powiatu Wołomińskiego” zastępuje się wyrażeniem „Starosta Wołomiński” w odpowiedniej formie.


§ 3
Ustala się tekst jednolity Statutów, o których mowa w § 1, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, w brzmieniu Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 29.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 03.11.2008 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2013 r., godz. 12.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 12.24Małgorzata JeznachEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 11.22Magdalena RudnikEdycja strony
03.11.2008 r., godz. 14.52Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2514 razy.