Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVII - 120/08

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
Uchwała Nr XVII - 120/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2008 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008, zmienionej uchwałą Nr XV-110/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2008 r., wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

Zwiększa się o kwotę 450.663 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 200.000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 0970 250.663 zł


§ 3

1. Zwiększa się o kwotę 5.119.122 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką § 4300 50.000 zł


Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 803.622 zł
§ 4270 730.000 zł
§ 4750 50.000 zł
§ 6050-12 300.000 zł
§ 6050-13 960.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany § 6060 40.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 6050-2 30.000 zł
§ 4010 165.000 zł
§ 4110 35.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6050-4 50.000 zł
§ 6050-5 144.200 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność § 4300 10.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 520.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiek.-wychowawcze § 4010 30.000 zł
§ 6050-3 20.000 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4010 120.000 zł
§ 4270 100.000 zł
§ 6050-1 140.000 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 2310 8.000 zł
§ 2820 6.300 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4010 150.000 zł
§ 4110 30.000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 6050 300.000 zł


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2820 40.000 zł
§ 4170 32.000 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami § 6050-1 245.000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu § 2820 10.000 zł


§ 4

Treść § 3 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1 Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 9.184.329 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.800.000 zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.822.800 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.561.529 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 13.591.259 zł a rozchody w wysokości 4.406.930 zł
3. Wolne środki w kwocie 2.406.930 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych”.


§ 5

Treść § 6 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1 Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody 1.651.645 zł
wydatki 1.684.558 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
dochody 221.745 zł
wydatki 306.498 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”.


§ 6

Treść § 8 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1 Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 192.185 zł
2) wydatki 378.614 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości
1) przychody 1.515.000 zł
2) wydatki 2.244.544 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały”.


§ 7

Treść § 9 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się roczne limity dla
1. Zobowiązań z tytułu rocznych kredytów krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł
2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.800.000 zł
3. Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek długoterminowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.822.800 zł
4. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.000.000 zł”.


§ 8

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:

1. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2 Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” .” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Tadeusz Wiśniewski


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 04.04.2008 r., godz. 09.10
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 04.04.2008 r., godz. 09.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.04.2008 r., godz. 09.10Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3895 razy.