Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX – 62/07

w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007
Uchwała Nr IX – 62/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 czerwca 2007 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr V-33/07 Rady powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 zmienionej uchwałami:
- uchwałą Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007
- uchwałą Nr III-36/07 i Nr III-37/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu,
- uchwałą Nr III-41/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-46/07 i Nr III-47/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
-uchwałą Nr III-49/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr VIII-50/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007 r.
- uchwałą Nr III-61/07 i Nr III-62/07 Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2007 w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
§ 2

1. Zwiększa się o kwotę 1.202.456 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 2710 - 70.000 zł
§ 6300-1 - 630.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2780 - 150.000 zł


Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 6298 - 319.456 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 6610 - 30.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

§ 2710 - 3.000 zł
§ 3
1. Zwiększa się o kwotę 1.614.693 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 4210 - 327.093 zł
§ 6050-11 - 250.000 zł
§ 6050-12 - 450.000 zł
§6050-13 - 200.000 zł


Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 6050 100,000 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 6050-4 8.000 zł
§ 6050-6 - 29.000 zł
§ 4270 - 20.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 6220 - 130.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
§ 2560 - 3.000 zł
§ 6050-1 - 50.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4010 - 47.600 zł.

2. Zmniejsza się o kwotę 731.275 zł plan w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6050-8 - 200.000 zł
§ 6610 - 100.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
§ 2310 - 200.446 zł
§ 2320 - 230.829 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 883.418 zł


§ 4

1. Kwotą 319.038 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na prefinansowanie wydatków poniesionych na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Miłej w Wołominie.
2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie
„1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.007.105 zł zostanie pokryty przychodami z :
a) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 1.799.467 zł
b) zaciąganych pożyczek w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.969.860 zł
c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.754.750 zł
d) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.483.028 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 13.617.638 zł a rozchody w wysokości 2.929.571 zł”


§ 5

1. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Przychody i rozchody w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „ Limitów Wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 ‘’ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5.

§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu zwraca się do Rady Powiatu Wołomińskiego o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007

I. Zwiększa się dochody o kwotę 1.202.456 zł z następujących źródeł:
1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 700.000 zł z tytułu
a) pomocy finansowej udzielonej przez
= Gminę Wołomin na budowę chodnika w Leśniakowiznie (kwota 250.000 zł)
= Gminę Kobyłka na budowę chodnika przy ul. Załuskiego (kwota 380.000 zł)
= Urząd Marszałkowski na poprawę drogi w miejscowości Krubki ( kwota 70.000 zł)
2. w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 150.000 zł w zawiązku z otrzymaniem środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na modernizację drogi Kraszew-Dobczyn
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 319.456 zł – wpływ środków z funduszy strukturalnych rozliczenie projektu. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie”.
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 33.000 zł z tytułu otrzymanie pomocy finansowej z Gminy Kobyłka przeznaczonej na zakup sprzętu specjalistycznego przez SZPZOZ ( kwota 30.000 zł) i realizację programu mammograficznego (kwota 3.000 zł)

II Wydatki zwiększa się o kwotę 1.614.693 zł przeznaczoną na zwiększenie wydatków budżetu w tym:
1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.127.093 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup masy asfaltowej kwota 327.093 zł (nakładki w miejscowości Krubki oraz odcinka Kraszew – Dręszew) oraz inne materiały drogowe.
b) zwiększenie nakładów na zadanie „budowa chodnika w Leśniakowiźnie (kwota 250.000 zł)”
c) wprowadzenie zadania „Budowa chodnika w ul Załuskiego w Kobyłce (kwota 450.000 zł)”
d) wprowadzenie zadania (po uzgodnieniu z Gminą Ząbki) „ Przebudowa ul. Batorego w Ząbkach” (kwota 200.000 zł)
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 157.000 zł z przeznaczeniem na:
a) remonty (kwota 20.000 zł)
b) zwiększenie nakładów na zadanie „Montaż wind dla osób niepełnosprawnych w budynkach Zespołów Szkół” o kwotę 29.000 zł
c) zwiększenie nakładów na zadanie „wymiana sieci centralnego ogrzewania w ZS w Wołominie” o 8.000 zł
d) zwiększenie nakładów ( 100.000 ) na budowę. ZSS w Ostrówku
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę 183.000 zł przeznacza się:
a) dotację dla SZPZOZ na realizację programów mammograficznych kwota (3.000 zł)
b) dotację dla SZPZOZ na finansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i budowę łącznika, (kwota 130.000 zł)
c) zwiększenie nakładów na finansowanie zadania „przebudowa pomieszczeń Oddziałów Intensywnej Terapii” (kwota 50.000 zł)
4) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 47.000 zł przeznaczoną na: wzrost wynagrodzeń w placówkach pomocy społecznej.
Zmniejszenie wydatków dotyczy:
1) działu 600 Transport i łączność o kwotę 200.000 zł, poprzez wykreślenie zadania „modernizacja skrzyżowania Szwoleżerów i Piłsudskiego w Ząbkach” oraz o kwoty 100.000 zł. pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka.
2) działu 852 Pomoc społeczna o kwotę 431.275 zł – zmniejszenie dotacji dla gmin i powiatów przeznaczoną na opłacenie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych, co wynika z dokonanej na koniec maja analizy wydatków.

III. Kwotę 319.038 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na prefinansowanie wydatków ponoszonych przy projekcie Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Spłata ujęta w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r”. w części rozchody.

IV. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne” w 2007 dotyczą:,
1) wykreślenie zadania „Modernizacja skrzyżowania Szwoleżerów i Piłsudskiego w Ząbkach i wprowadzenie zadania „Przebudowa ulicy Batorego w Ząbkach (poz. 5)
2) zwiększenie nakładów na budowę chodnika w Leśniakowiźnie o 250.000 zł (poz. 8)
3) wprowadzenie zadania budowa chodnika w ul. Załuskiego w Kobyłce z kwotą 450.000 zł (poz. 10)
4) zwiększenie zadania „wymiana sieci centralnego ogrzewania w ZS w Wołominie” o kwotę 8.000 zł
5) zwiększenie o kwotę 29.000 zł nakładów na zadanie „Montaż wind dla osób niepełnosprawnych w budynkach Zespołów Szkół” (poz. 22)
6) zwiększenie o kwotę 130.000 zł dotacji dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów oraz budowę łąc


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 10.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2007 r., godz. 10.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3865 razy.