Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-320/06

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
Uchwała Nr XXXVIII-320/2006
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 październik 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

1.Zwiększa się o kwotę 1.143.480 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 420.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 6300 71.776 zł

Dział 801Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2700 5.300 zł
§ 2707 106.304 zł
§ 6260 199.900 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne § 6260 106.509 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2320 32.446 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 50.000 zł
§ 6430 65.000 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2310 10.495 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność § 6260 75.750 zł§ 2

1.Zwiększa się o kwotę 1.774.3893 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4270 200.000 zł
§ 4300 100.000 zł
§ 6050-8 200.000 zł
§ 6050-9 120.000 zł
§ 6050-14 200.000 zł
§ 6050-15 35.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 6060 76.776 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-1 7.170 zł
§ 2540-2 15.500 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-4 3.000 zł
§ 4117-2 348 zł
§ 4127-2 52 zł
§ 4170-5 1.200 zł
§ 4177-2 2.000 zł
§ 4210-5 800 zł
§ 4217-2 1.280 zł
§ 4240-5 3.300 zł
§ 4307-2 87.648 zł
§ 4427-2 12.096 zł
§ 4437-2 2.880 zł
§ 6050-4 20.000 zł
§ 6050-5 243.029 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne § 6640 106.509 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2320 73.991 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4210-2 15.000 zł
§ 4220-2 15.000 zł
§4260-2 5.000 zł
§ 4270-2 5.000 zł
§ 4300-2 10.000 zł
§ 6050-1 65.000 zł
§ 6060 5.000 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 3110 11.692 zł
§ 4170 39.129 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność § 6640 75.750 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 15.239 zł

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 630.909 zł ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050-16 100.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810-2 95.000 zł
§ 4810-3 10.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 2540 25.600 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-3 21.000 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-3 58.000 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne § 2540 17.700 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2310 200.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze § 2540-1 6.059 zł
§ 2540-3 14.500 zł
§ 2540-2 73.000 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne § 2540 10.050 zł
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.143.480 zł.§ 3

W planie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych zwiększa się:
1. Plan dochodów i wydatków własnych Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie o kwotę 4.000 zł
2. Plan dochodów i wydatków własnych Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 12.867 zł§ 4

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:
 • Uzasadnienie
 • Załącznik nr 1
  Plan zadań inwestycyjnych na 2006 rok.
 • Załącznik nr 2
  Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.
 • Załącznik nr 3
  Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w 2006 roku.
 • Załącznik nr 4
  Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2006 rok.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 10.59Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3757 razy.