Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII-312/06

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
Uchwała Nr XXXVII-312/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. D.z. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 3.007.574 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne § 2360 50 zł

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 2440 31.473 zł § 2460 130.000zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 0970 48.223 zł
§ 2440 76.000 zł
§ 6300 880.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany § 0920 1.500 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 0420 300.000 zł
§ 0690 3.000 zł
§ 0920 30.000 zł
§ 0970 16.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.
Rozdział 75411 komendy powiatowe PSP . § 0920 7.000 zł
§ 6300 40.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.
§ 2920 223.004 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 20.000 zł

Dział 801Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 0920 4.000 zł
§ 0960 250 zł
§ 6288 439.262 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 0750 4.000 zł
§ 0920 2.000 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane § 0920 1.500zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 0920 15.000 zł
§ 6260 336.232 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 30.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2710 50.830 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201Placówki opiekuńczo-wych. § 0920 2.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 0750 4.000 zł
§ 0970 9.000 zł
§ 6260 92.000 zł

Rozdział 85203Ośrodki wsparcia § 2110 131.250 zł
§ 6410 70.000 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie § 0920 5.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333Powiatowe urzędy pracy . § 0920 5.000 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 40.880 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 Prace geodezyjno- urządzeniowe § 2360 50 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2700 40.830 zł

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.966.694 zł§ 2
1.Zwiększa się o kwotę 4.383.995 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 4300-2 161.473 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 366.000 zł
§ 4270 500.000 zł
§ 6050-6 370.000 zł
§ 6050-8 500.000 zł
§ 6050-9 410.000 zł
§ 6050-13 120.000 zł
§ 6050-15 220.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 4210 100.000 zł
§ 6050 80.000 zł
§ 6050 -2 120.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 6170 30.000 zł

Rozdział 75411 komendy powiatowe PSP . § 6060-1 340.000 zł
§ 6060 -2 12.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 4240 250 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4270 266.790 zł
§ 6050-4 376.232 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 4270 28.000 zł
§ 6220 30.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 10.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6060 92.000 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 2820 131.250 zł
§ 6060 70.000 zł


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków § 4270 50.000 zł

2.Zmniejsza się o kwotę 1.194.000 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050-3 37.000 zł
§ 6050-11 835.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 6060 80.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji § 6170 30.000 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność § 4210 12.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst §8070 150.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków § 6050 50.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 3.189.995 zł.§ 3

Zmniejsza się o kwotę 76.699 zł wysokość pożyczki – prefinansowanie przeznaczonej na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie”.§ 4

Deficyt budżetu w wysokości 300.000 zł zostanie sfinansowany pożyczką zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.§ 5

W wieloletnim programie inwestycyjnym wprowadza się nowe zadanie na lata 2007-2009 ” Budowa wielofunkcyjnych boisk przy Zespołach Szkół ”. Nakłady do poniesienia ustala się na kwotę 1.500.000 zł.§ 6

W planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zwiększa się nakłady na finansowanie dokumentacji urządzeniowej lasów z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na finansowanie programów ochrony środowiska i gospodarki wodnej i unieszkodliwianie odpadów .§ 7

W planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zwiększa się:
1. plan dochodów i wydatków dochodów własnych Domu Dziecka w Równem o kwotę 20.000 zł,
2 . plan dochodów i wydatków dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie o kwotę 6.000 zł,§ 8

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008”otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „ Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na 2006 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący ”Przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 ”otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący Planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planowanej wysokości środków przeznaczonych na realizację programu Współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący ”Prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2006 i lata następne ”otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2006”.otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu zwraca się do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.

I.1. Dochody zwiększa się o kwotę 3.007.574 zł z następujących źródeł:
a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o 50 zł - zmiana klasyfikacji dochodu
b) w dziale 020 Leśnictwo – zwiększenie o kwotę 161.473 zł w tym :
= dotacja z WFOŚ i GW na rekultywację pożarzyska ,
= współfinansowanie Nadleśnictwa Drewnica w finansowaniu rekultywacji pożarzyska
c) w dziale 600 Transport i łączność na łączna kwotę 1.004.223 zł w tym :
- zwrot niewykorzystanych środków ( wydatki niewygasające ) kwota 48.223 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- pomoc finansowa :
= z Gminy Marki przeznaczona na modernizację ulicy Fabrycznej kwota 500.000 zł
= z Gminy Wołomin przeznaczona na modernizację skrzyżowania ulic Lipińska – Legionów kwota 170.000 zł ,
= z Gminy Wołomin przeznaczona na modernizację skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Piłsudskiego kwota 90.000 zł
= z Gminy Ząbki przeznaczona na modernizację skrzyżowania ulic Powstańców i Piłsudskiego kwota 120.000 zł
d) w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 1.500 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
e) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na łączną kwotę 352.000 zł w związku z wyższą niż planowano sprzedażą druków komunikacyjnych oraz dochodami z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i prowizjami za sprzedaży znaków skarbowych.
f) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż o kwotę 47.000 zł z następujących źródeł :
= odsetki od środków na rachunkach bankowych KP PSP kwota 7.000 zł,
= pomoc finansowa z gmin Kobyłka ( 20.000 zł ) i Wołomin ( 20.000 zł ) przeznaczone na finansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP,
g)Różne rozliczenia - zwiększenie o 223.004 zł części oświatowej subwencji ogólnej oraz o kwotę 20.000zł dochodów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu,
h) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 802.224 zł w tym :
- wpłata z funduszy strukturalnych należności za wykonaną w latach 2004-2005 modernizację Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - kwota 439.262 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - kwota 22.500 zł ( par. 0920 ),
- darowizna na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku - kwota 250 zł
- dochody z najmu sal szkolnych - kwota 4.000 zł
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 336.232 zł przeznaczona na montaż wind dla osób niepełnosprawnych w Zespołach Szkół. -
i) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 80.830 zł w tym:
- dotacja z gminy Ząbki w wysokości 30.000 zł na finansowanie zakupów i modernizacji SZPZOZ
- dotacja z gminy Ząbki w wysokości 10.000 przeznaczona na realizację programu mammograficznego
- kwota 40.830 zł - zmiana klasyfikacji dochodów,
j) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 313.250 zł w tym :
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek pomocy społecznej kwota 7.000 zł ( par. 0920 ),
- dochody z najmu kwota 4.000 zł
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 92.000 zł przeznaczona na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Radzyminie
- dotacja na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem ośrodka wsparcia ( kwoty 131.250 zł i 70.000 zł ),
k) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych PUP.


I.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 40.880 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o 50 zł - zmiana klasyfikacji dochodu
b ) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 40.830 zł zmiana klasyfikacji dochodu

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 2.966.694 zł

II.1 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 4.383.995 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w dziale 020 Leśnictwo – zwiększenie o kwotę 161.473 zł na finansowanie rekultywacji pożarzyska w Międzylesiu i Franciszkowie
b) w dziale 600 Transport i łączność na łączną kwotę 2.486.000 zł w tym , zwiększenie nakładów na:
- remonty dróg kwota 866.000 zł,
- budowę mostu w miejscowości Piaski kwota 370.000 zł,
- przebudowę ulicy Fabrycznej w Markach kwota 500.000 zł,
- modernizację ulicy Armii Krajowej w Wołominie kwota 410.000 zł
- modernizację skrzyżowania ulic Powstańców i Piłsudskiego w Ząbkach kwota 120.000 zł,
- modernizację skrzyżowania ulic Lipińskiej i Legionów w Wołominie kwota 220.000 zł
c) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków na kwotę 300.000 zł w tym ,
- na zakup druków komunikacyjnych i tablic kwota 100.000 zł,
- na prace budowlane związane z powstaniem serwerowi kwota 80.000 zł,
- na finansowanie montażu windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul Powstańców kwota 120.000 zł
d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż . zwiększenie wydatków o kwotę 382.000 zł w tym:
- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej kwota 340.000 zł ( finansowanie pożyczką z WFOŚ i GW , środkami gmin )
- zakup działka wodnego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej kwota 12.000 zł,
- kwota 30.000 zł w rozdziale 75404 zmiana klasyfikacji zadania,
e )w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 643.022 zł w tym na:
- zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 250 zł ,
- remonty w obiektach oświatowych kwota 266.790 zł,
- montaż wind dla osób niepełnosprawnych w Zespołach Szkół w Zielonce i Wołominie oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych.
f) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 68.000 zł w tym :
- na remont pomieszczeń na pogotowie ratunkowe kwota 28.000 zł
- zwiększenie dotacji dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego kwota 30.000 zł ,
- zwiększenie dotacji dla SZPZOZ na realizację programów zdrowotnych kwota 10.000 zł.
g) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenia na łączna kwotę 293.250 zł w tym:
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Radzyminie kwota 92.000 zł
- kwoty 131.250 zł i 70.000 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z powstaniem drugiego środowiskowego domu samopomocy
h) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków związanych z remontem pomieszczeń „ fabryczki „ przy ul Norwida.

II.2. Zmniejszenie wydatków na kwotę 1.194.000 zł :
a) w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie nakładów na:

- modernizację skrzyżowania ulic Legionów i Wileńskiej w Wołominie kwota 37.000 zł ,
- budowę mostu na rzece Rządzy w Starym Kraszewie kwota 835.000 zł
b) w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie nakładów na zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000 zł,
c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż zmniejszenie nakładów o kwotę 42.000 zł w tym :
- kwota 30.000 zł w rozdziale 75404 zmiana klasyfikacji zadania,
- o kwotę 12.000 zakupów materiałów i wyposażenia związanych z zarządzaniem kryzysowym,
d) w dziale 757 obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 150.000 zł wydatków związanych z obsługą długu,
e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o 50.000 zł nakładów inwestycyjnych na zadanie Renowacja pałacu renesansowego w Chrzęsnem

Ogółem zwiększa się wydatki o 3.189.995 zł

III. 1. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 300.000 zł (pożyczka z WFOŚiGW) w pozycji pożyczki do zaciągnięcia.
2 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 76.699 zł w pozycji prefinansowanie .

IV. W załączniku Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2006
a) w dziale 600 Transport i łączność:
- wykreśla się zadanie Budowa mostu na rzece Rządza w Starym Kraszewie
- zwiększa się o kwotę 120.000 zł nakłady na zadania Nr 5 Modernizacja skrzyżowania
ul. Powstańców i Piłsudskiego w Ząbkach.
-zmniejsza się kwotę 37.000 zł nakłady na zadanie modernizacja ulic Wileńska i Legionów w Wołominie
b) w dziale Administracja publiczna
- zmniejsza się nakłady na zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000 zł
- zwiększa się nakłady na rozbudowę budynku przy ul Powstańców o kwotę 120.000 zł przeznaczoną na budowę windy dla osób niepełnosprawnych,
- zwiększa się nakłady na rozbudowę budynku przy Ul Prądzyńskiego o kwotę 80.000 zł przeznaczoną na przygotowanie serwerowi.
c) w dziale 754 wprowadza się dwa nowe zadania :
- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej koszt zakupu 850.000 zł w tym pożyczka z WFOŚ i GW - 300.000 zł
Środki Komendy Wojewódzkiej PSP - 400.000 zł
Umorzenie pożyczki z 2004r - 33. 125 zł
Środki z gmin - 116.875 zł
- zakup działka wodnego dla dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej koszt 12.000 zł
d) w dziale 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się o kwotę 376.232 zł nakłady na montaż wind dla osób niepełnosprawnych w Zespołach Szkół w Zielonce i W Wołominie oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych.
c) w dziale 852 Pomoc społeczna
- zwiększa się o kwotę 92.000 zł nakłady na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS –u w Radzyminie
- wprowadza się nowe zadanie zakup samochodu dla środowiskowych domów samopomocy.

V. W załączniku Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008
a) w dziale 600 Transport i łaczność
- zwiększa się nakłady na zadanie - przebudowa ulicy Fabrycznej w Markach o kwotę 500.000 zł
- zwiększa się nakłady na zadanie - modernizacja ulicy Armii Krajowej w Wołominie o kwotę 410.000 zł
- zwiększa się nakłady na zadanie - modernizacja ulic Przejazd i Lipińskiej o kwotę 220.000 zł
- zwiększa się nakłady na zadanie budowa mostu w miejscowości Piaski o kwotę 370.000 zł
- wprowadza się do WPI zadanie budowa mostu na rzece Rządza w Starym Kraszewie
b) w dziale 851 Ochrona zdrowia
- zwiększa się dotację na finansowanie zakupów inwestycyjnych przez SZPZOZ.

VI. W załączniku Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na rok 2006
a) zwiększa się kwotę dotacji dla SPZOZ na realizację programów zdrowotnych (mamografia) z kwoty 135.830 zł do kwoty 145.830 zł,
b) zwiększa się kwotę dotacji dla SPZOZ na zakupy sprzętu specjalistycznego z kwoty 560.758 zł do kwoty 590.758

VII. W załączniku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 zwiększa się o kwotę 25.000 zł nakłady na finansowanie dokumentacji urządzeniowej lasów z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na finansowanie programów ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz unieszkodliwienia odpadów.

VIII. W załączniku Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w 2006 r.
a) zwiększa się plan dochodów w wydatków dochodów własnych Domu Dziecka w Równem o kwotę 20.000 zł .
b) zwiększa się plan dochodów w wydatków dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie o kwotę 6.000 zł . .

IX. W załączniku ”Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 wprowadza się nowy program - prowadzenie ośrodka wsparcia z kwotą 131.250 zł.

X. W załączniku Prognoza długu Powiatu na dzień 31.12.06 oraz lata następne, uaktualnia się dane poprzez wprowadzenie kwoty pożyczki zaciąganej w WFOŚ i GW oraz wprowadzenia aktualnych wysokości kwot spłat.

XI. W załączniku Przychody i rozchody budżetu Powiatu:
- w tabeli przychody zwiększa się pozycję pożyczki do zaciągnięcia z kwoty 1.445.390 zł do kwoty 1.745.390 zł
- w tabeli przychody zmniejsza się pozycję prefinansowanie z kwoty 624.463 zł do kwoty 547.764 zł
- w danych uzupełniających
zwiększa się pozycję planowane dochody z kwoty 70.565.8400 zł do kwoty 74.643.587 zł
- zwiększa się pozycję planowane wydatki z kwoty 76.077.44 zł do kwoty 80-.378.488 zł
- zwiększa się pozycję planowane przychody z kwoty 8.866.299 zł do kwoty 9.089.600 zł.

Podstrony:
 • Załącznik nr 1
  Plan zadań inwestycyjnych na rok 2006.
 • Załącznik nr 2
  Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.
 • Załącznik nr 3
  Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na rok 2006.
 • Załącznik nr 4
  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.
 • Załącznik nr 5
  Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w 2006 roku.
 • Załącznik nr 6
  Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarzadowymi na rok 2006.
 • Załącznik nr 7
  Prognoza długu powiatu na 31.12.2006r. i lata następne.
 • Załącznik nr 8
  Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2006.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 11.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 11.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2006 r., godz. 11.07Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4190 razy.