Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXVIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

17.12.2020r. godz. 13:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX-211/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (druk nr 308)
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII-203/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmienioną uchwała Nr XXVI-256/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020r oraz uchwałą Nr XXVII-270/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r. (druk nr 309)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. (druk nr 310)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida i ogłoszenia roku 2021 Rokiem Powiatowych Obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida. (druk nr 311)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk nr 312)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021. (druk nr 313)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Powiat Wołomiński. (druk nr 314)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (druk nr 315)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. (druk nr 316)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. (druk nr 317)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 318)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035. (druk nr 319)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 320)
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji Finansowej oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Komisje Finansową, a także nad autopoprawkami do projektu uchwały zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu,
e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się pod głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków),
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 321)
17. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
18. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 308
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX-211/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Druk nr 309
  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII-203/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmienioną uchwała Nr XXVI-256/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020r oraz uchwałą Nr XXVII-270/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r.
 • Druk nr 310
  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
 • Druk nr 311
  projekt uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida i ogłoszenia roku 2021 Rokiem Powiatowych Obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida
 • Druk nr 312
  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • Druk nr 313
  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021
 • Druk nr 314
  projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Powiat Wołomiński
 • Druk nr 315
  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • Druk nr 316
  projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
 • Druk nr 317
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
 • Druk nr 318
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
 • Druk nr 319
  projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
 • Druk nr 320
  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
 • Druk nr 321
  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, data: 10.12.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 11.12.2020 r., godz. 08.04
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 17.12.2020 r., godz. 09.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.12.2020 r., godz. 09.07Emilia PłachetkoEdycja strony
11.12.2020 r., godz. 08.05Emilia PłachetkoEdycja strony
11.12.2020 r., godz. 08.04Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2017 razy.