Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-293/06

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
Uchwała Nr XXXVI-293/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.


Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. D.z. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 1.985.088 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 0960 200.000 zł
§ 6288 501.309 zł
§ 6300 305.000 zł
§ 6439 66.841 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71097 Gospodarstwa pomocnicze § 2380 8.334 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. § 2780 350.000 zł

Dział 801Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 6288 375.537 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6300 100.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2700 24.600 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2320 53.467 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 458.467 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2710 305.000 zł
§ 6300 100.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2310 53.467 zł

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.526.621 zł§ 2

1. Zwiększa się o kwotę 2.023.495 plan wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4270 19.851 zł
§ 6050-10 100.000 zł
§ 6050-5 350.000 zł
§ 6300 30.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71013Prace geodezyjne i kartograficzne § 4300 8.334 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji § 2950 10.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 6058 624.463 zł
§ 6059 375.537 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-1 15.205 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6050-5 300.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 2560 24.600 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6050-1 69.000 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2310 25.153 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej § 2820 15.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow. § 2540-3 43.305 zł

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 1.847 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków § 2560 11.200 zł

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.369.510 zł ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 6050-1 1.000.000 zł

Rozdział 80111Szkoły specjalne § 2540 20.000 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2590 10.000 zł
§ 2540-3 19.992 zł
§ 4270 80.000 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne § 2540 15.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2820 5.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4270-0 69.000 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2320 25.153 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2820 4.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność § 2820 4.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjale ośrodki szkolno-wychow. § 2540-1 8.965 zł
§ 2540-2 106.400 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność § 2820 2.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 653.985 zł.§ 3

Kwotę 497.099 zł przeznacza się na spłatę pożyczki prefinansowanie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


§ 4

Zmniejsza się o kwotę 375.537 zł wysokość pożyczki – prefinansowanie przeznaczonej na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie”.


§ 5

1. W załączniku Nr 1b do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczącym „Planu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” wykreśla się pozycję – dział 710 rozdział 71015 z kwotą 155.000 zł. Załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „ Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na 2006 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6

1. W planie ”Przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006" wprowadza się następujące zmiany:
a) stan funduszu na dzień 01.01.06 r. ustala się w wysokości 67.092 zł.
b) zmniejsza się pozycję przelewy redystrybucyjne do kwoty 130.000 zł.
c) wprowadza się zadanie zagospodarowanie terenu doliny Liwca z kwotą 35.000 zł
d) stan funduszu na 31.12.06 r. ustala się w wysokości 1.l84 zł
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu przychodów
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7

1. W planie przychodów i wydatków „Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" wprowadza się następujące zmiany:
a) stan funduszu na 01.01.06 r. ustala się w wysokości 599.049 zł,
b) zwiększa się pozycję wydatki bieżące własne do kwoty 1.403.049 zł
2. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący ”Planu przychodów
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem N 6 do niniejszej uchwały.


§ 8

1. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczącym ”Przychodów
i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2006 r.".:
a) uaktualnia się stan środków obrotowych na dzień 01.01.06 r.
b) zwiększa się środki obrotowe przeznacza się na wydatki bieżące gospodarstw.
2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący Przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 9

1. W Planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w 2006 r.
a) uaktualnia się stan środków pieniężnych na dzień 01.01.06 r.
b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się planowane wydatki dochodów własnych
- w Zespole Szkół Terenów Zieleni do kwoty 77.105 zł
- w Zespole Szkół w Zielonce do kwoty 10.906 zł
c) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- zwiększa się planowane wydatki dochodów własnych Domu Dziecka do kwoty 14.000 zł - - ustala się planowany na dzień 31.12.06 r. stan środków obrotowych na kwotę 1.240 zł
d) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane wydatki dochodów własnych:
- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce do kwoty 30.367 zł,
- Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy do kwoty 3.000 zł
e) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki dochodów własnych do kwoty 64.824 zł.
2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący "Planu dochodów
i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 10

1. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na rok 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planowanej wysokości środków przeznaczonych na realizację programu Współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2006”.otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.


§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:
 • Uzasadnienie
  Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI-293/06.
 • Załącznik nr 1
  Plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 • Załącznik nr 2
  Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2006 rok.
 • Załącznik nr 3
  Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.
 • Załącznik nr 3a
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych).
 • Załącznik nr 4
  Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na 2006 rok.
 • Załącznik nr 5
  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.
 • Załącznik nr 6
  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006.
 • Załącznik nr 7
  Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w roku 2006.
 • Załącznik nr 8
  Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w roku 2006.
 • Załącznik nr 9
  Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na rok 2006.
 • Załącznik nr 10
  Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarzadowymi na rok 2006.
 • Załącznik nr 11
  Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2006.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 10.16Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4218 razy.