Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV-282/06

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
Uchwała Nr XXXV-282/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006

Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Zwiększa się o kwotę 441.950 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6288 441.950 zł


§ 2

Kwotę 441.950 zł przeznacza się na spłatę pożyczki – prefinansowania udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu Modernizacja drogi Sulejów-Wujówka-Strachówka.


§ 3

1. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący Prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2006 i lata następne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący Przychodów
i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2006 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Niniejsza uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006. Kwota 441.950 zł stanowi wkład funduszy strukturalnych w realizacji projektu modernizacja drogi Sulejów-Wujówka-Strachówka. Zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego każdy wpływ środków z funduszy strukturalnych stanowi spłatę pożyczki (prefinansowanie) zaciągniętej w celu realizacji projektu.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 11.06Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3938 razy.